Осемнадесетият редовен Конгрес на Федерация на независимите синдикати в земеделието признава значителното присъствие и голямата роля на жените в селското стопанство.

Като отчита необходимостта да продължи активно своята дейност по въпросите и проблемите на жените (близо 52 % от работещите в земеделието са жени, а в синдикалните ни структури жените представляват преобладаващата част от тях);

Като осъзнава, че жените в България са капитал с високо образование, което обаче не успяват да превърнат в адекватно и съизмеримо с мъжете заплащане или във властови ресурс чрез адекватно кариерно развитие и все още са в уязвимо положение по отношение на достъп и реализация на права;


Като осъзнава със загриженост, че една голяма част от работещите в българското земеделие са неплатена семейна ръка (близо 80%) и липсата на подкрепящи мерки в областта на женското предприемачество, което може да бъде тласък в икономиката на районите и особено на селските;

Като се основава на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009-2015 г.), разписана от социалните партньори на национално ниво и приета в изпълнение на препоръките на Съвета на Европа, стратегическите документи на ЕС, Европейският пакт за равнопоставеност на половете, на принципите залегнали в конвенциите на ООН за правата на жените и Приоритетите на Европа 2020;

Като отчита критичната демографска картина в българското общество и миграционните нагласи в обществото и особено сред жените и младите хора, както и недостатъчното изследване на възможностите за привличането им и реализация на младите в сектор земеделие,

 

ФНСЗ се ангажира да работи активно за:

1. Отстояване на равните права в Колективните трудови договори – равни шансове за старт, квалификация и растеж;
2. Съхраняване на завоюваните досега права (осигуровки, обезщетения в случай на временна нетрудоспособност, бременност и майчинство и други), с оглед ограничаване на бедността сред жените;
3. Опазване здравето на жените и приоритетите за защитата му чрез развиване на безопасни и здравословни условия на труд, превенция на стреса и насилието на работното място, социалния отдих и възстановяване;
4. Отстояване и защита на равнопоставеността в контекста на развиващите се миграционни процеси през съвместна работа в мрежата на ЕФФАТ и сродни организации;
5. Структуриране на консултативна група в рамките на ФНСЗ „Женски комитет в земеделието”, която да работи систематично по проблемните области на жените и да подкрепя политиката на Федерацията;
6. Работата с младите хора да бъде структурирана и формализирана чрез създаване на Младежки комитет в рамките на ФНСЗ, ,който да подкрепя ръководството в изпълнение на политиката в тази целева област чрез:

  • Разработване и реализиране програми за подпомагане на професионалното развитие на младите хора;
  • Включване в КТД на клаузи за платен годишен отпуск и средства за сметка на работодателя при специализация;
  • Търсене на специфични подходи в привличането на младите хора към синдиката – разрешаване на специфични проблеми, планиране на младежки обучения, семинари, кръгли маси, др. събития с цел развиване на организационния и лидерския им потенциал (както на национално, така и на европейско ниво); Участие в Младежкия форум XXI-ви век на КНСБ и международните младежки организации;
  • Изграждане на регистър/мрежа на членуващите младежи във Федерацията, който да бъде регулярно актуализиран от браншовите структури с цел по-добра координация и информация с младите синдикалисти и тяхното активно включвани в дейности и инициативи на Федерацията.
  • Целенасочена работа по развиване на мерки за работни места, които са атрактивни за млади специалисти и предлагат кариерно развитие и достойно заплащане в сектора.

Изтеглете резолюцията като PDF