По инициатива на ръководството на ФНСЗ на 18.09.2012г. /вторник/ от 11:30 часа в сградата на Селскостопанска Академия, гр. София се проведе съвместна браншова среща на синдикалния актив  с ръководството на ССА.

 

Цел на срещата бе да се обсъдят финансовите проблеми на Академията – недостиг по бюджета за 2012; баланс на приходите и разходите до момента; ритмичното изплащане на работни заплати и обезщетения; условия за работа и издръжка; предстоящите мерки и действия от страна на ръководството на ССА; поемане на отговорности.

В началото на срещата председателят на ССА, проф. П. Славейков, запозна присъстващите с настоящото финансово състояние на Академията, а именно: около 6 млн. лв. изпълнение на  приходи, при заложени 15 мил.лв.; над 19,3 млн. лв. извършени разходи и над 4,7 млн. лв. задължения. В сумата на задълженията влизат просрочени плащания към кредитори, доставчици и др., както и неизплатени обезщетения на служители с преустановени трудови правоотношения. Като причина за ниските приходи бяха посочени  ; приетия нисък разходен таван на бюджета на ССА както и редица пропуснати ползи и други нарушения от предишните ръководства.
Разяснено бе, че забавянето на последните заплати е резултат от забавен превод, от страна на МЗХ, на полагащия се трансфер за ССА. По тази причина се  обсъжда и възможността да се въведе авансово плащане на заплати с цел да се избегнат негативните последици от евентуални други забавяния.
Ръководството на ССА информира ,участниците в срещата за предстояща среща с Министъра на земеделието и храните, главния секретар на МЗХ , директора на Дирекция Финанси към МЗХ във връзка с допълнителното финансиране на ССА за 2012 г. и обсъждане на увеличаване на разходния таван на бюджета на ССА за 2013 г. При осигурено допълнително финансиране в следващите месеци  плащанията към звената на аграрната наука ще се извършат като основен приоритет са  работните заплатите; след това  задължения към кредитори и доставчици;  дължимите субсидии към държавните предприятия (към научния състав) ;изплащане на обезщетения при пенсиониране.
В хода на разговорите стана ясно, че Управителният съвет е предприел мерки за намаляване на някои административни разходи. По отношение на бюджета за 2013г.   след приемането на Закона за изпълнение на Бюджет 2013, ръководството на ССА  предвижда нови правила за разпределението, при които ще се има предвид не само материалните активи на структурните звена  като възможност за изпълнение на приходите , но и научния потенциал.
Проф. П. Славейков и новото ръководство на ССА показаха готовност научната и производствената дейност да се развиват с равни темпове. Председателят на Академията увери участниците в срещата,  че ще се подържа активен диалог  с  представителите на синдикатите, ще им се предоставя навременна информация, ще разчита на сътрудничество,  взаимопомощ, сигнали и отговорно отношение за изпълнение на служебните задължения.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности