В ДЕНЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ И СОЛИДАРНОСТ ЗА СОЦИАЛЕН ДОГОВОР ЗА ЕВРОПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ

БРАНШОВИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ КЪМ КНСБ В «НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ» ЕАД ОРГАНИЗИРА
ПРОТЕСТЕН МИТИНГ - ШЕСТВИЕ
на 14.11.2012 г. от 11.30 часа
пред Министерството на финансите

Уважаеми Колеги,
Своевременно Ви информираме за проведената среща между Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, г-н Стайко Ганчев - изпълнителен директор на „НС” ЕАД и представителите на двата синдиката от КНСБ и КТ „Подкрепа” при „Напоителни системи” ЕАД на 06.11.2012г. в Министерството на земеделието и храните по повод неразплатените работни заплати в дружеството от месец юли тази година.

Делегацията на синдикатите бе водена от д-р Константин Тренчев, президент на КТ ”Подкрепа” и г-н Валентин Никифоров, Вицепрезидент на КНСБ и включваше г-жа Светла Василева, председател на ФНСЗ и Маргарита Янчева – председател на БСС към КНСБ, а от страна на КТ „Подкрепа” – г-жа Анелия Гълъбова, председател на НФЗГС, г-н Павел Черийски и г-н Трифон Трифонов, председател на БСС.

Изпълнителният директор на „НС” ЕАД, инж. Ганчев, представи задълженията на дружеството към кредитори, доставчици и трудови възнаграждения на работниците и служителите, които възлизат на около 11 милиона лева.

Министър Найденов обясни, че по- голяма част от тези задължения са присъщи разходи за дейността «Опазване от вредното въздействие на водите», които като обществено значими следва да бъдат погасени от централния бюджет на страната, чиито разпоредител е министъра на финансите Симеон Дянков.

Известно на всички е, че за дейността „Опазване от вредното въздействие на водите”, която се осъществява от Напоителни системи, за 2012 година не са превеждани финансови средства.

Министър Найденов предложи, заедно с президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа” да разговарят с министър-председателя г-н Бойко Борисов, тъй като самият той (Министърът) многократно е отправял искане за финансови средства от държавния бюджет към г-н Дянков, до сега без резултат.

Представителите на двете синдикални организации до болка познават тези действия и прехвърляния от Министерство в Министерство, както и от министър до министър, затова след приключване на срещата взеха решение за провеждане на протестен митинг – шествие, който ще се проведе на 14.11.2012 г., сряда, от 11.30 ч. пред Министерството на финансите под мотото «За изплащане на дължимите работни заплати на работниците и служителите от Напоителни системи ЕАД.»

За хода и провеждане на протестния митинг ще получите допълнителна информация.

След обявяване на протестният митинг се получи информация, че представители на синдикалните централи ще бъдат приети на среща в Министерството на финансите на 9.11.2012г.

Уважаеми синдикални председатели,

Уважеми синдикалисти,

С тревога отбелязваме, че от проведени срещи на ръководството на Федерацията в някои клонове на Дружеството се установи, че сред синдикалните членове няма достатъчно пълна информация за действията на Федерацията и на Синдикалния съвет пред органите на изпълнителната власт - в лицето на МЗХ и МФ - по хронично задълбочаващите се проблеми с финансирането на основните дейности на „Напоителни системи” ЕАД и главно по нередовното изплащане на работните заплати. От друга страна, синдикалните членове не са запознати и с клаузите на Браншовия КТД, както и със споразумението с Ръководството на дружеството за размера и разпределението на социалните разходи, които са основните мотивиращи фактори за членуване в синдикалната организация.

Позволяваме си да припомним, че след всяка работна среща или дискусия, проведени с представители на изпълнителната и законодателната власт по проблемите на финансирането на Дружеството, сме информирали своевременно колектива чрез председателите на синдикалните организации.

Как се стигна до обявяване на Протестния митинг – шествие на 12.11.2012г.?

Искаме още веднъж обобщено да Ви запознаем с по-важните инициативи, предприети през последните месеци от страна на синдикалните органи на КНСБ на всички равнища, характеризиращи се с последователно и аргументирано настояване за трайно решаване на финансирането на дейностите, представляващи по същество „държавна поръчка”, а именно превенцията и поддържането в добро състояние на обектите за опазване от вредното въздействие на водите, а също опазването и поддържането на Хидромелиоративния фонд.

Още в началото на година, по инициатива на президента на КНСБ - г-н Пламен Димитров и на министъра на земеделието - д-р Мирослав Найденов, се проведоха няколко срещи със синдикалния актив на Федерацията и на Браншовия синдикален съвет по повод постоянното недостатъчно финансиране на дружеството, което години наред е свързано с нередовно изплащане на работните заплати.

Министърът на земеделието и храните изрази позиция, че Дружеството има ресурс и възможности да осъществява дейността си и да се разплащат с всички кредитори и работещи, в рамките на собствените приходи

Независимо от уверенията на министерството , ние поддържахме изразеното становище още при приемането на държавния бюджет за 2012 г. пред Министерството на финансите и пред законодателната власт - съответната Комисия в Народното събрание, че средства за опазване на вредното въздействие на водите изобщо не са предвидени - неизвестно по каква причина и по чия вина - и това отново ще се отрази основно на работниците и служителите.

По този повод г-н Пламен Димитров покани г-н Симеон Дянков на заседание на КС на КНСБ на 28.05.2012 г., на което Министърът на финансите беше подробно запознат с дейността на търговското дружество и необходимостта от спешно финансиране за услугите, които се извършват от обществен интерес. (Информация за проведеното заседание е изпратена до всички клонове на дружеството).

На 19.04.2012г. нашият синдикат, ФНСЗ, взе участие в обсъждането на Стратегията на водния сектор с министър Нона Караджова и в определения срок изпрати свое становище. (Информация за този форум също е изпратена до клоновете).

Почти ежемесечно се провеждат срещи със зам. министри и членове на политическите кабинети на МЗХ и МОСВ, на които финансирането на „Напоителни системи” ЕАД е поставяно и разглеждано винаги, включително и в дневния ред на заседанията на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МЗХ.

На 29.06.2012 г бе публикувана Бюджетната прогноза за 2013г. Федерацията веднага реагира със становище, в което отново изрази безпокойството за липсата на финансиране по политиките „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите”.

В началото на м. октомври исканията, посочени в становището ни по държавния бюджет 2013 г., а именно – финансиране на сектор „Защита на вредното въздействие от водите в размер на 12 млн. лв., бяха представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. (Становището прилагаме към тази Информация). Становището по Проекто-Закона за бюджета на Р България в частта относно МЗХ, изготвено от Федерацията, бе внесено в МЗХ и в Комисията по земеделие в Народното събрание. На проведеното заседание на тази Комисия единствено от нашия синдикат участва представител – г-жа Валентина Васильонова, която запозна народните представители не само с нашите искания, но и с настоящата ситуация на дружеството по отношение дължимите средства по ОПВВ и дължими работни заплати. (Стенограмата от заседанието на 24.10.2012г.. е публикувана на сайта на Народното събрание. Полезно е да се прочете, за да се види коя институция поставя категорично наболелите въпроси на „Напоителни системи” ЕАД, в случая това е именно ФНСЗ).

Периодично се провеждат и срещи с административното ръководство на Напоителни системи, с което считаме, че се води добър социален диалог. Последната среща бе проведена на 12.10.2012г. и на нея присъства и вицепрезидента на КНСБ г-н Валентин Никифоров. Въпросите, който се разгледаха отново бяха във връзка със закъснението на работните заплати.

С известен оптимизъм може да кажем, че след всички горепосочени действия, настоявания и алармиране, твърдите ни позиции са оказали влияние и има надежда в Бюджет 2013 г. да бъдат заложени 13 млн.лв. за ОПВВ.

В заключение, отново искаме да подчертаем, че синдикатите непрекъснато поставят въпросите с финансирането на дружеството и с регулярното изплащане на работните заплати, но това е задължение на работодателя, което е ясно разписано в Кодекса на труда.

Поставянето на въпроса за неразплатените заплати, обаче не трябва да е само в правомощията на ръководствата на БСС и Федерацията, а и на отделните синдикални организации по места, а затова е необходимо периодично да се провеждат събрания, на които да се представя цялата известна информация, както за действията на синдикалните органи, така и за състоянието на дружеството като цяло и в отделните клонове.

Председател на ФНСЗ
Светла Василева


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности