Новини

Да поставим работещите в земеделието в центъра на общата селскостопанска политика” в периода 3-5 юни 2012 в Китен. В годишната асамблея взеха участие 80 синдикални председатели и активисти от синдикалните организации в петте бранша на Федерацията.

  • img_0057
  • img_0060
  • img_0075
  • img_0078

Федерацията на независимите синдикати от земеделието проведе своята традиционната годишната отраслова среща на под наслов: „Социалният диалог – инструмент за прилагане на европейски социални стандарти. Да поставим работещите в земеделието в центъра на общата селскостопанска политика” в периода 3-5 юни 2012 в Китен. В годишната асамблея взеха участие 80 синдикални председатели и активисти от синдикалните организации в петте бранша на Федерацията. Асамблеята бе приветствана от Вицепрезидента на КНСБ г-н Чавдар Христов, който представи приоритетите и Програмата на Конфедерацията след наскоро проведения Седми Конгрес на КНСБ и хода на тристранния диалог на национално ниво и преброяването по процедурата по установяване на критериите за национална представителност на организациите на работниците и служителите и работодателите.

По традиция отделните браншове имаха възможност да проведат своите браншови срещи, на които обсъждат горещите въпроси в своите системи. И тази година с особена острота бе разгледана ситуацията в браншовете „Напоителни системи” и „Селскостопанска академия”, пред вид хода на административната реформа и обсъждането на Законопроекта за Селскостопанска академия и  недостатъчното финансиране на специфичната дейност по поддържането обектите за предпазване от вредното въздействие на водите в системата на Напоителни системи.

Председателят на ФНСЗ, г-жа Светла Василева, представи цялостна информация за хода на разговорите, срещите и обсъжданията на  проблемите на работещите в сектора с ресорното Министерство и административните ръководства, както и за успешно приключилите преговори и подписаните браншови колективни трудови договори в браншовете Изпълнителна Дирекция „Селекция и репродукция в животновъдството” и Българска агенция по безопасност на храните.

Особен интерес у аудиторията предизвика и дискусията по промените в Закона за държавните служители, в рамките на която Чавдар Христов и Асия Гонева – изпълнителен секретар на КНСБ и водещ експерт в областта на социалното осигуряване и подпомагане, водиха оживена беседа за слабостите и негативния ефект, който този закон ще окаже върху колективното договаряне. Те отговаряха на въпроси и конкретни казуси, от интерес за синдикалните ни активисти и призоваха за всеобща мобилизация срещу недомислените наредби, съпътстващи този нормативен акт.  

В дискусия за социалното осигуряване на работещите в земеделието бяха посочени сериозните предизвикателства пред социалноосигурителната система и особено за „бомбата със закъснител” заложена при краткосрочното осигуряване и ниските доходи при самоосигуряващите се в селското стопанство  земеделски производители и семейни работници в този сектор, където държавата няма ангажимент да доплаща в осигурителната система.

В организационен план и в изпълнение на свои програмни документи, Федерацията учреди своите Женски комитет и Младежка секция и избра техните ръководни органи.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности