Новини

На 12 ноември 2015г. в Брюксел социалните партньори в земеделието подписаха Обща декларация "Да изградим социална Европа", с която дават силен сигнал, че ще продължат да работят за утвърждаване на Европейския социален модел.

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА Приоритети 2015-2017 г. „Да изградим социална Европа”

 

Комитет по секторен социален диалог в Земеделието

Социалните партньори в Европейското Земеделие - GЕOPA-COPA и EФФАТ – трябва да намерят мерки за насърчаване на заетостта в Европейското земеделие. За това следните инициативи и аспекти са от особена важност:

  1. Социалните партньори в европейското земеделие ще продължат да работят за утвърждаване на Европейския социален модел, за да гарантират конкурентноспособността на земеделските стопанства и да осигурят висока степен на заетост и социална кохезия, както и да повишават жизнения стандарт на живеещите в селските райони.
  2. Имаме нужда от по-ясен поглед върху броя на  активно работещите в земеделието, според дейността им и вида на тяхната заетост.  Социалните партньори ще работят за систематизиране на тази статистика и ще си сътрудничат с всички компетентни в тази област организации.
  3. Насърчаването и прилагането на инструменти за обучение, каквито са програмите за професионално обучение, продължаващо обучение, ученето през целия живот и секторните мерки са важен елемент за запазване на нивата на заетост в земеделието. Тези инструменти гарантират гладко кариерно развитие на заетите в сектора и могат да се прилагат и към възрастните работещи, които по-трудно намират достъп до обучителни програми. От особена важност е да се насърчава предприемачеството, като ценност за младите хора, за да го използват като трамплин в своя трудов живот.
  4. Като европейски социални партньори ние ще продължим участието си в разработване на Европейската концепция за компетентностите в сектора, за да насърчаваме взаимното признаване на уменията и на  професионалната мобилност. Взаимното признаване на уменията насърчават мобилността към райони с демографски дефицит, което ще управлява и дори ще подобри състоянието на икономиките на селските райони. Ние ще продължим усилията си за по-добра комуникация с европейските институции и особено с Комисията.
  5. Демографските предизвикателства оказват заначително въздействие в селските райони и земеделието. Ние ще продължим да насърчаваме заетостта в земеделието, която е жизнено важна за работодателите и работниците, като особено внимание ще отделим на определени групи - младите хора и жените. Специално внимание също така трябва да се обърне и на по-възрастните работници. По-възрастните работници или работници с по-голям опит са от голямо значение за сектора. Трябва да се обмислят възможности за обмяна на добри практики от националните системи, в които по-възрастните работници могат да предават своите знания и опит на по-младите работници в селскостопанския сектор. Разработването и прилагането на адаптирани програми, които отразяват спецификите на селските райони и земеделието имат значителен потенциал за насърчаване на заетостта.
  6. Ще продължим да подкрепяме добрите практики за подобряване на здравето и безопасността при работа и няма да пожалим усилия за насърчаване на участието на държавите-членки. Националните социални партньори трябва да обменят своите най-добри практики в тази област и да изпращат всяка релевантна информация до комитета по секторен социален диалог при необходимост. Затова социалните партньори трябва да продължат да участва в обсъждането на превенцията и намаляване на риска при работа със селскостопанска техника и оборудване. Партньорството с OSHA-Европа трябва да продължи и в бъдеще. Секторният комитет по социален диалог в земеделието може да използва подходящи методи за оценка на напредъка по безопасност и здраве при работа, като консултира своите организации-членки.
  7. Социалните партньори трябва да подпомагат географската и професионална мобилност в Европейския съюз, така щото тя да стане реалност в съответствие с правилата на европейско и национално ниво и да се избягва недекларираната заетост, социалния дъмпинг и нечестната конкуренция. Социалните партньори ще продължат участието си в европейските инициативи, каквито са Платформата за недекларираната работа в ЕС, експертни групи по въпросите на командированите работници и ще следят отблизо досието със законодателните мерки относно сезонните работници от трети страни.
  8. Ние трябва да се справим със социалните последици от международната конкуренция и да предотвратим отрицателното въздействие върху заетостта в земеделието.
  9. Европейските социални партньори трябва да насърчават социалния диалог във всички страни на Европа и особено в новите страни-членки чрез подходящи мерки, като например програми за обмен.
  10. Социалните партньори от земеделието, като заинтересовани страни за функционирането на Европейския съюз, представляват сектора по най-добрия начин и са в състояние да предоставят достоверна информация, която отразява реалността в сектора в целия регулаторен процес. Ние ще продължим да участваме активно в консултациите с европейските институции в качеството си на привилегировани партньори, като представители на сектора, който осигурява най-много работни места в Европа.

Европейските социални партньори в земеделието са една от на-важните брънки във веригата за реконструиране и засилване на европейския социален модел. Затова е необходимо да им бъдат предоставени средства, които да осигурят работата им и да дадат възможност на своите членове да се срещат в ефективно работещ формат.

GEOPA-COPA                                                                                                            EFFAT

Изтеглете декларация "Да изградим социална Европа" като PDF


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности