Новини

В обсъждането, състояло се на проведена Кръгла маса на тема „Науката и бизнеса – заедно за иновативно и устойчиво земеделие“ участваха ïðåäñòàâèòåëè íà Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието и науката, Селскостопанска академия, Председателят и зам. председателите на Парламентарната комисия по земеделие и храни, представители на БАН, аграрни университети, браншови организации и синдикати.

 Информация

Относно: проведената Кръгла маса на тема „Науката и бизнеса – заедно за иновативно и устойчиво земеделие“ на 1. Декември 2015г. в х-л „Балкан”, София

Участници във форума:

 • МЗХ – Зам. Министър доц.д-р Костов
 • Министерство на образованието и науката: Министър проф. Тодор Танев, Златина Карова – директор Дирекция „Наука”;
 • Селскостопанска академия – Проф. Тотка Трифонова, Председател;
 • Председателят и зам. председателите на Парламентарната комисия по земеделие и храни;
 • Представители на БАН, аграрни ВУЗ, браншови организации, синдикати.

Зам. Министър Костов подчерта, че това е първо представяне на Концепцията за преструктуриране и развитие на Селскостопанска академия, което тепърва ще се обсъжда с всички заинтересовани страни и ще продължи до март 2016 г. Предвижда се през април 2016 г. внасяне на законодателни промени в Народното събрание.

Концепцията е разработена въз основа на предложенията, изготвени от Работна група (създадена със заповед на Министъра на земеделието и храните със задача да дефинира основните принципи и насоки за развитие на аграрната наука и административните структури), в която участват представители на аграрните университети, ССА, БАН и МЗХ.

Методическият подход при разработката на концепцията стъпва на 3 анализа – анализ на силните и слабите страни, SWOT, многокритериален анализ на структурните звена на ССА и опитът на страните от ЕС.

Целта, която си поставя МЗХ с подготвяните промени в ССА е Академията да се превърне в полезен и достъпен за бизнеса интелектуален център на българското земеделие, в модерна и привлекателна за младите и успешни учени организация за научно-приложни изследвания и в работещо средство за генериране на иновативни политики в агросектора, подчерта доц. Георги Костов.

 • Институтите към Селскостопанска академия ще запазят статута си на юридически лица, но ще бъдат обединени в три центъра според своята тематична насоченост.
 • Няма да се закриват научни институти и няма да се съкращават учени от системата на Селскостопанската академия.
 • Няма да се допуска продажба на земя и активи, предоставени от Държавата на ССА.
  • Предвижда се и промяна в модела на финансиране и управление на бюджета за по-висок дял на програмното финансиране.
 • Приходите на институтите ще бъдат на тяхно разположение.
 • Обособяват се и три центъра за обединение на институтите с цел по-ефективното им управление.
  • Центърът за иновации ще включи институтите с фундаментална насоченост като Институтът по почвознание „Пушкаров”, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и др. В бъдеще към него ще се присъедини и Националната служба за съвети в земеделието.
  • Център по животновъдство – ще обедини четирите института, свързани с животновъдство.
  • Център по растениевъдство - ще обедини съответните институти като този за царевицата, пшеницата и др.
  • Опитните станции също преминават към институтите, като ще бъдат превърнати в демонстрационни опитни полета.
 • Ръководството и координацията на дейностите ще се осъществява от Научен и Координационен съвет. В координационния съвет ще участват директорите на съответните институти, представители на бизнеса и браншови организации.
 • Общественото обсъждане на новата концепция ще продължи до март 2016 г., посочи още зам. министър Костов. Вероятно през април вече ще се реши дали преструктурирането ще стане чрез промени в сегашния Закон за Селскостопанската академия. Възможно е да се предложи и съвършено нов закон.

Очакваният резултат от предлаганите промени е да се създаде възможност за широко публично-частно партньорство, по прозрачни и контролируеми правила, участие на браншовите организации и аграрния бизнес в определяне на приоритетите за финансиране на цялостната научно-експериментална и производствена дейност, структурирана в новоизградени компетентни, конкурентноспособни научни центрове. Това  ще създаде по-висока мотивация на учените и реална възможност за увеличаване на приходите  на институтите, респективно диференциран доход на учените в тях в зависимост от реалния научен принос. Институтите ще увеличат значително и капацитета си за работа по всички програми, свързани с европейско и национално финансиране.

Една от важните задачи, която се решава с начертаните промени е да се съдейства за намаляване на структурната и регионална изостаналост на част от районите на страната, чрез възраждане на опитното дело и възстановяване на активностите на опитните станции като демонстрационни и образователни структури на научните институти

 

Министърът на образованието проф. Т. Танев в обръщението си към кръглата маса подчерта, че тук са се събрали само едната от страните. Той призова за диалогичност от тук насетне, за да има единство по въпроса за съдбата на ССА и да се вземе най-доброто решение за земеделието на България.

Златина Карова, МОН, информира, че в последния доклад от партньорска проверка на ЕК към България има десет препоръки, отправени към българското Министерство на образованието и много тежка оценка за капацитета на научния потенциал. Тя информира, че се разработва 3-годишен план за действие, който включва конкретни национални програми за докторанти и пост-докторанти и привличането и задържането им в българското научно пространство, завръщане на млади български учени и утвърдени международни такива за научна дейност в България. От септември тази година е в сила Правилник за наблюдение и оценка на научната дейност, който дава възможност да се обвържат научните постижения и справедливо разпределението на публичните финанси сред научните институции. Карова сподели, че МОН е направило проверка за съответствие, според която всички научни институти от ССА могат да кандидатстват по обяви за проектно финансиране в националните и европейски програми, които управлява МОН.

Депутатът от Народното събрание Светла Бъчварова постави остро въпроса за липсата на икономически анализ в представената концепция и за липсата на цифри и оценка на интелектуалната собственост в институтите. Тя подчерта, че академичното израстване в ССА е лишено от мотивация при сегашна заплата на доктор от 430 лева. Бъчварова напомни, че публично-частното партньорство, което се очаква да стимулира аграрната наука в тази концепция е преувеличено, като се знае, че сега действащия закон е неработещ и трябва спешно да се промени.

Бизнесът постави различни и диаметрални въпроси – от  това, науката да се остави на конкурентно начало и на пазарната регулация (без държавна подкрепа), през важността и необходимостта от българска аграрна наука, до кой ще задава научните задачи и кой ще контролира изпълнението им и къде остава държавата.

Светла Василева подчерта, че синдикатите в ССА работят повече от 15 години и са пряко засегнати от всички планирани и осъществени реформи до днес. Тя изказа твърдата позиция на синдиката, че реформа в ССА е необходима, но тя трябва да бъде направена само след като бъде направен детайлен финансов анализ на всеки научен институт и се обсъди в детайли с  600те научни работници от Академията и с браншовите организации от всички райони на страната, за да се оцени приноса на науката и потребността от нея в българското селско стопанство. Тя направи конструктивно предложение дискусиите да се водят по районите, където се намират научните звена на академията.

Зам. Министър Костов заключи, че до края на месец януари 2016г. тази Концепция ще бъде представена във всички институти на Академията, а до края на февруари ще се направят обществените обсъждания по региони и на секторен принцип.

Уважаеми синдикалисти, научни работници,

Ако искаме този път реформата в Селскостопанска академия да бъде по-ефективна и адекватна на съвременния ни живот, призоваваме да мобилизираме усилия, информираност и активност в предстоящите обсъждания.

Двете презентации изпращаме приложено към това писмо, те се намират на сайта на МЗХ

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/home/15-12-01/.aspx

Освен това могат да се пращат бележки и становища по текстовете на този официален адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Презентации - Вижте като PDF


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности