Новини

На 23 декември 2016г. Браншовият синдикален съвет „Напоителни системи” EAД към ФНСЗ – КНСБ, заедно с колегите от КТ „Подкрепа” подписаха новият Браншов колективен трудов договор с Изп. Директор на дружеството Галина Панайотова.

 Договорът в Напоителни системи предвижда увеличение с 10% на основните трудови възнаграждения на всички работещи в системата до 1000 лева да се увеличи и нараства със стъпката на увеличение на МРЗ за страната.
Освен това са договорени и сериозни социални клаузи и обезщетения в случаи при уволнение, пенсиониране, преструктуриране в дружеството и пр.

Браншовият колективен трудов договор в Напоителни системи е по традиция пример за постигнати допълнителни защити за хората на наемния труд в България.

Новоподписаният БКТД с действие до 2019година вдига летвата с още едно стъпало и е реална стъпка в синдикалната кампания за неотложното увеличаване на доходите на работещите в България.

Той надгражда постигнати досега договорености по отношение на: трудова заетост, възнаграждения, обезщетения, почивки, отпуски, безопасни и здравословни условия на труд, осигурителни отношения, социално-битови условия и условия на синдикална дейност.
В Договора са подписани принципно нови клаузи по отношение на:
Нарастване на основната месечна работна заплата:
.........Основната месечна работна заплата на работещите в системата на „Напоителни системи” ЕАД в размер до 1000 лева да нараства и да се индексира с процентния размер на увеличаване на минималната работна заплата“.
Мерки и действия при промяна на правно-организационната структура на търговското дружество,засягащо трудовите отношения на работниците и служителите и записаните клаузи:
........ „От датата, на която е вписано в търговския регистър съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност на „Напоителни системи” ЕАД, определените преди тази дата брутни трудови възнаграждения са гарантирани в пълния им размер и не buy cerazette pill online | ohnerezeptfreikauf могат да бъдат намалявани от работодателя.
...........„Работодателят е длъжен да внася задължителните месечни вноски по ЗГВРСНР“.
..........След влизане в сила на решение на Министерски съвет или на Министъра на земеделието и храните за преобразуване или прекратяване на „Напоителни системи” ЕАД, определените преди тази дата брутни трудови възнаграждения са гарантирани в пълния им размер и не могат да бъдат намалявани от работодателя.
В БКТД са разписани конкретни текстове преди при промяната на правно организационния статут на предприятието за срокове ,обезщетения ,социална програма с цел облекчаване на последиците както и допълнителни обезщетения при неспазване на което и да е от договорените задължения.
.............„Работодателят е длъжен да уведоми синдикатите в срок не по-дълъг от пет работни дни от узнаване на съответното обстоятелство за започване на процедура по несъстоятелност, прекратяване или преобразуване на дружеството, с цел изготвяне на съвместна социална програма „
...........„ Работодателят няма право да намалява брутните трудови възнаграждения преди започване на съответната процедура.”

Браншовият синдикален съвет изказва своята благодарност за конструктивната работа на всички синдикалисти, участвали в преговорния процес, както и на г-жа Галина Панайотова за отговорното и поведение на изпълнителен директор и проявената по човешки чувствителност към от години пренебрегвани социални въпроси на работещите от всички клонове в страната.

Браншов колективен договор на работещите в Напоителни системи ЕАД 2017 - 2019 г.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности