Новини

Относно: Проект на Закона за Държавния бюджет на Р България за 2011 година.

 

В проектобюджета на Р България за 2011 г. се залага възстановяване на икономиката, изразяващо се с прогнозиран ръст на БВП от 3,6%. Във връзка с това е и прогнозата за ръст на бюджетните приходи с около 1,3 млрд. лв. В проекто-бюджета е заложен ръст на всички приходи от данъци, както следва: от корпоративни данъци – 24%; от ДДС – 6,6%; от подоходния данък – 4,3%.

В така заложената оптимистична рамка недоумение буди намаленият проектобюджет на МЗХ за 2011г. при положение, че се запазват неговите политики и дейности и в същото време се вменяват нови функции на структурните му звена.
Новият проект на бюджет на МЗХ за 2011 г. не отразява реалните потребности на ведомството, така че средствата да са достатъчни за изпълнение на поставените държавни задачи. На практика той представлява актуализирания бюджет на 2010 г., чието изпълнение през изминаващата година генерира много проблеми и трудности, както и социално напрежение, свързани с ограничени средства за работни заплати, издръжка, капиталови разходи, забавяне на административната реформа, липса на средства за изплащане на обезщетения при пенсиониране и съкращения, неспазване на законодателни разпоредби.
От проекто-бюджета за 2011 г. е ясно, че всички звена и структури на МЗХ ще разполагат с недостатъчен финансов ресурс за реализиране на тяхната политика, а ограничения размер не увеличава приходната част. Отново подчертаваме, че спецификата на дейността на Министерството на земеделието и храните налага в неговия бюджет да са включени достатъчно средства за второстепенни разпоредители, които в по-голямата си част не са администрация, а изпълнителски и обслужващи звена за отрасъла, голяма част от които генерират приходи и за които в определени агротехнически периоди е необходимо да бъдат извършени значителни разходи.
МЗХ е една от водещите държавни институции, която изпълнява редица ангажименти към ЕС. Под негова юрисдикция са структурите, които осъществяват качествен и навременен контрол на храните и на земеделската продукция, в съответствие с европейските стандарти за безопасност и сигурност, както и тези, които защитават земеделските площи и предотвратяват вредното въздействие на природни бедствия и болести – всички те са с приоритетно значение не само за отрасъла, но и за икономиката на страната.
С безпокойствo отбелязваме липсата на заложени средства:
• за предстоящото създаване на Българската агенция за безопасност на храните;
• за изпълнение на произтичащите за МЗХ задължения от Закона за водите;
• за имунопрофилактика, ваксини и диагностикуми;
• подпомагане на тютюнопроизводители.
Предвидените средства за осъществяване на Общата селскостопанска политика - за подпомагане на животновъдството, пазарна подкрепа, както и националните програми в областта на земеделието са недостатъчни.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности