Новини

Относно: Проект на Закон за браншовите организации на производители и преработватели на земеделска продукция

 

Проектът на предложения закон не е разглеждан в ОСТС към МЗХ, а това е необходимо тъй като вносител на Проекто закона е МЗХ и е в нарушение на чл.3 ал.2 от КТ.
Не считаме, че съществува обективна необходимост статутът и дейността на организациите на производителите и преработвателите на земеделска продукция да бъдат уредени по начин, различен от този, отнасящ се до организациите в други браншове.

Мотивите приложени към проекта не обосновават необходимостта от такъв закон, а представляват преразказ на съдържанието на проектозакона. Не е посочено мястото му в правната система и връзката му с другите закони, които регламентират въпроси на юридическите лица с нестопанска цел. Липсва финансова обосновка, както и други изисквания съгласно Закона за нормативните актове.
Законопроектът нарушава конституционния принцип на свободата на сдружаване, като един от основните принципи на съвременната демократична правова държава. Ограничителните разпоредби на чл. 7 и следващите подчиняват устройството, управлението и целите на браншовите организации на волята на законодателната власт и ги превръщат в удобни за властта квазиструктури на гражданското общество. Такъв подход е в противоречие с Конституцията, международните актове, по които България е страна и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Конкретните ни бележки са следните:
1. В чл.2 т.3 се определя уреждане на взаимоотношенията между видовете браншовите организации - и централните и териториалните организации, а къде са организациите на синдикатите - социалните партньори – в частност ФНСЗ на КНСБ и НФЗГ на КТ Подкрепа. В тази връзка браншовите организации на производителите на земеделска продукция няма ли да имат социални партньори в лицето на синдикалните организации, тъй като в закона тези въпроси не са намерили място / земеделските производители няма ли да имат наемни работници или те работят в сивата икономика/.
2. В закона няма критерии за признаване представителността на национално равнище.
3. В чл. 20 т.5 не е ясен характерът на споразуменията, съглашенията и др. подобни, както и с кого браншовите организации ще ги сключват.
В този вид браншовите организации не могат да се приемат като партньори на синдикалните организации за сключване на колективни трудови договори и споразумения.
4. Единствено в защита на Преходните и Заключителните разпоредби – подкрепяме § 3 - признаване на досега съществуващите организации на земеделските производители, в които членуват регистрирани земеделски производители от всички браншове и членуват в национално представителни организации. В момента социалния диалог в отрасъл Земеделие се води само с тях.
С оглед на предложените аргументи ФНСЗ не подкрепя предложения закон, определяме го като самоцелен и в този си вид не е приложим на практика.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности