Събитието се състоя в периода 8-9 юни 2014г. в Прага под домакинството на чешките партньори OSPZV-ASO.

  • IMG_0035
  • IMG_0038
  • IMG_0048
  • IMG_0054
  • IMG_0068

В работната среща бяха представени партньорите от България, Дания, Чехия, Словения, Италия, Франция, Германия, Дания, както и ЕФФАТ. Те обсъдиха напредъка по проекта в неговата полуфаза и обсъдиха концепцията за финалната конференция, която ще се проведе през ноември 2014г. в София.

Подробен отчет за напредъка по проекта бе представен от мениджъра Светла Василева и координатора В. Васильонова. Управляващият комитет прие доклада. Сравнителният анализ бе представен от експерта по социално осигуряване г-жа Христина Митрева и обсъден с пртньорите. Основните изводи бяха допълнени в дискусията.

Секретарят на ЕФФАТ-Земеделие Арнд Спан приветства партньорите с добре свършената работа до тук и подчерта, че този проект е важен днес, когато социалната обезпеченост на 40 милиона души, работещи в европейското земеделие е недостатъчна и изложена на риск от демографските процеси, сезонността на работата, работата на черно, тежката събираемост на вноските,липсата на минимални трудови стандарти, натиск върху социалния диалог. „Този проект дава възможност на нас, синдикатите, да подчертаем още веднъж важните въпроси за социалната сигурност в сектора и особено в новите страни-членки, да настояваме социалните партньори трябва да участват в системите за социална сигурност, независимо дали са в общия режим или в специфични осигурителни схеми. Настояваме за водене на социален диалог, който да подкрепя развитието на сектора и на социалната обезпеченост на работещите, а така да подобрява качеството на живот и на работа, да съживим селските райони на Европа.”

Бруно Ванони, представляващ френския пртньорски синдикат CFDT-FGA и Президент на ЕФФАТ изтъкна, че днес повече отвсякога за нас е важно да запазим социалната защита на работещите в земеделието. Доколкото този проект се изпълнява в предконгресната за ЕФФАТ година, той призова партньорите да излязат с обща позиция за повече солидарност и подкрепа за организациите в уязвимите страни-членки.

Томас Хентшел, IGBAU, оцени високо работата на партньорството дотук и напомни, че в тази комплексна и сложна тема е добре да уеднаквим понятията , с които си служим в различните страни, но по-важно е да има прозрачност в системите, за да могат хорат да имат интерес да участват в тях. Сезонните работници в повечето страни са изключени от социално-осигурителната система – тяхното включване ще атакува нелегалната заетост  в сектора. Участието в социалноосигурителните системи в взаимен ангажименти на социалните партньори.

Бохумир Дуфек, председател на OSPZV-ASO, подчерта, че в Европа имаме нужда от по-справедлива социална система, с ясни трудови стандарти, където държавните институции подкрепят социално осигурителните секторни схеми, а земеделието е равнопоставено с другите икономически отрасли.

В заключителната част Светла Василева подчерта, че партньорите в този проект сме водени от справелива кауза и ще продължим да говорим пред обществото, сред работещите, сред работодателите за необходимостта от съвместни и конкретни мерки за стабилизиране и развиване на системите. Ще настояваме за натиск върху правителство и държава да се подобри социалното осигуряване в сектора. Планираният заключителен форум през ноември ще даде възможност да представим резултатите и основните ни изводи, както пред Конгреса на ЕФФАТ, така и да пренесем дискусията на европейско ниво с Комисията и заинтересованите ключови играчи, за да се търсят възможности за подобряване на социалноосигурителните схеми за земеделието, което да е справедливо за работещите в него.