Работещите в сектор „Земеделие” страдат от дефицит на социалноосигурителни права. Осигуряващите се земеделски производители в България са едва 16,9% от всички самоосигуряващите се у нас и само 1,23% от общия брой осигурени лица.

 

Средният осигурителен доход на осигурените земеделски производители е само 36,22% от средния осигурителен доход за страната.

  • _DSC4940
  • _DSC4964
  • _DSC4966
  • _DSC4979
  • _DSC5005
  • _DSC5008
  • _DSC5012
  • _DSC5047
  • _DSC5057

Средната продължителност на живот в селата е с 2.7 години по-ниска от тази на населението в градовете (75.3 години).

За по-добра социална защита в Земеделието чрез ефективен социален диалог” бе дискусията по време на заключителната конференция по уникален за България европейски проект, насочен към социалната осигуреност на работещите в земеделието. Тя се проведе на 4 и 5 ноември 2014 г. в Гранд Хотел София и премина на високо ниво с участието на 60 представители на земеделските секторни синдикати от България, Македония, Словения, Чехия, Франция, Италия, Германия, Хърватия, Черна гора, Сърбия, работодателски организации в сектора от България и Финландия, представители на законодателна и изпълнителна власт в сферата на социалната сигурност и земеделието, представители на медии.

Към участниците в конференцията се обърна зам. министъра на Земеделието и храните г-жа Марина Бракалова, която заяви, че политиката на министерството е насочена към подобряване привлекателността на сектора за полагане на труд с устойчиви работни места и повишени доходи и по-добри условия на живот в селските райони. Резултатите от този проект са интересни и иновативни и трябва да насърчат социални партньори и държава да продължат да търсят работещи идеи и решения за отрасъла.

Д-р Хасан Адемов, член на парламентарната комисия по социални въпроси, откровено заяви, че всички народни представители и управляващи са длъжници на земеделските производители. Той  сподели своята загриженост за социалната осигуреност на фермерите в България, които очакват адекватна защита, а тя няма как да се случи при ниските осигурителни вноски днес.  Той поздрави участниците за резултатите, постигнати в успешно партньорство между нови и стари страни-членки и напомни, че без социален диалог трудно се намират верни решения. Той заяви, че в българския Парламент ще подкрепя исканията за повече социална сигурност за работещите в земеделието, за верните решения в полза на обществото, обществените системи и публичните финанси.

Защото иначе земеделските производители са обречени на бедност.

Секретарят на ЕФФАТ по земеделие Арнд Спан в обръщението си към конференцията заяви, че за ЕС социалната сигурност е централен въпрос. България трябва да реши дали ще продължава да губи работници, като ги изнася навън или ще си постави за цел да осигури достоен живот на своите граждани, като им осигури достойни работни места. „Аз подкрепям усилията на българските синдикати да се създаде аграрен регистър (на земеделските производители), защото без него не може да има справедливо разпределение на средстата по първи стълб (в общата селскостопанска политика).”, заяви Спан.

Президентът на ЕФФАТ Бруно Ванони заяви: „..Синдикатите сме призвани да се изправим срещу неработещите политики в Европа днес. Ние искаме съвсем различна социална и икономическа политика. Резултатите от този проект ще са част от дискусията на предстоящия конгрес на Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.”

Форумът е от изключителна важност, защото за първи път в ЕС се поставя въпроса за връзката между доход и социалнa осигурeност в  земеделието. В резултат от съвместната работа на партньорите по проекта през изминалата година участниците обсъждаха сериозните проблеми на заетостта в сектора и обявиха своите съгласувани предложения за законодателни промени, както на национално, така и на ниво ЕС.

Проектът „Насърчаване на социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни членки за разработване на секторни социално-осигурителни схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в земеделието“ е принос към обществения дебат за предизвикателствата пред социално-осигурителните системи с фокус върху селското стопанство и необходимостта от ангажимент за социална солидарност в Европейския съюз. Секторните социално-осигурителни схеми са едно от възможните решения за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в земеделието.

Форумът прие общ политически документ, който ще бъде представен пред европейските и национални институции и ще е основа в бъдещата работа на социалните партньори в областта на социалната сигурност и  земеделие.

На пресконференцията, председателя на ФНСЗ Светла Василева, Христина Митрева, водещ експерт по социално осигурителните въпроси в България и Венцислав Върбанов, председателят на АЗПБ, работодателската организация – партньор в проекта, представиха тревожни факти и цифри и анализи на ситуацията, както и предложенията на социалните партньори в сектора за справяне с тях. Отговаряха на въпросите на журналисти.

 

Експозе на Светла Василева към конференцията може да видите тук.

Политически документ от конференцията в пдф може да видите тук.