Проект MESDA (Migration, Employment, Social dialog in Agriculture) - „Миграция, Заетост, Социален диалог и предизвикателствата пред социалните партньори от новите страни - членки и страни - кандидатки в сектор Земеделие" Ref. No: VS/2008/0503, финансиран от Европейската Комисия по Бюджетна линия 04.03.03.01 за насърчаване на индустриалните отношения и социалния диалог към ГД „Заетост, Социални дейности и равни възможности"
Продължителност 24 месеца - ноември 2008 до ноември 2009
Водеща организация на проекта е ФНСЗ, а партньори по проекта са както синдикални , така и работодателски организации:

  • Съвет на българските земеделски организации в България, СБАО
  • ASAJA, Испания
  • Hangya, Унгария
  • AGROSTAR, Румъния
  • IGBАU, Германия
  • EDU, Белгия
  • CEETTAR
  • GEOPA
  • EFFAT

Целта на проекта:
Издигане качеството и развитие на социалния диалог в сектор Земеделие с фокус върху стратегически въпроси, засягащи миграционните потоци и заетостта в отрасъла в светлината на новата ОСП и разширяваща се Европа.

Конкретните цели:
Да допълни и обогати изследването на синдикалния диалог в сектор Земеделие, започнало през 2006 г. с актуална и нова информация и да се префокусира позицията на социалните партньори, която да се представи в края на проекта пред отрасловия комитет . Да изследва миграционните потоци в сектора с цел управлението им . Да допринесе за разпространение на информация и знания относно ОСП след здравния преглед, 2008 г.и насърчаване на информационния обмен сред работещите в сектора . Да проучи по-подробно и оцени работните места в сектора и системите за индустриални отношения в новите страни-членки и определи бъдещите насоки за овладяване на структурните промени в отрасъла и на пазара на труда
Да проучи и анализира перспективите на социалния диалог в региона на ЦЮИЕ в светлината на справяне с промените в променлива среда
Към кого е насочен проекта?
Социалните партньори в сектора, ангажирани с процеса на социалния диалог и индустриалните отношения на национално и европейско ниво . Представители на синдикални централи, работодателските камари, министерства, заинтересовани от качеството на социалния диалог

Резултатите:

Събиране и обобщаване на информация във всяка страна-партньор за разглежданата проблематика в сектора - въпросници от България, Румъния, Унгария, Турция, Македония . Изработване на анализ на ситуацията въз основа на информация, предоставена от партньорите (предварителен доклад) . Информационни и агитационни материали - разработване, публикуване и разпространение сред активисти и работещи в сектора . 2-дневна конференция на тема" Социалният диалог и предизвикателствата пред социалните партньори от новите страни-членки и кандидатки"