Проектът, представен в настоящия доклад, има амбицията да разработи в основни линии инструмент за Прогнозно и Превантивно Управление на Длъжностите и Компетенциите (ППУДК). Организацията на земеделския сектор има някои специфики -  от една страна, преобладават дребните земеделски стопанства, от друга, положението в отделните страни е твърде различно както от гледна точка на развитието на отрасъла, така и на социалните връзки.

Пълният текст на проекта