На 3.12.2010г. по инициатива на Федерацията на независимите синдикати от земеделието се проведе заседание на ОСТС. (На 5.11.2010г ФНСЗ внесе писмо до Председателя на ОСТС и Зам. министър г-жа Светлана Боянова за свикване на редовно заседание на съвета). Дневният ред на заседанието бе предложен и предварително съгласуван между ФНСЗ, ФЗГС при КТ „Подкрепа” и Асоциацията на земеделските производители в България, АЗПБ.

Прочети още...

Планът за оптимизация на държавната администрация, приет с РМС № 560 от 29.07.2010 г. включва 18 мерки по оптимизиране на функции в системта на МЗХ.
Към настоящия момент е приключило изпълнението на мярка 63, свързана с оптимизацията на дейността на ИАЛВ и Института по лозарство и винарство - гр. Плевен:
Извършени са необходимите нормативни промени - с ПМС, прието на заседание на МС от 13.10.2010 г., е изменен Устройственият правилник на ИАЛВ, с който се предвиждат подобряване организацията на работа и оптимизация на числения състав на агенцията с 16 щатни бройки.

Пълен текст на документа

Днес, 16.06.2010 г. се проведе среща на Ръководството на Селскостопанска академия със синдикалните организации, на която присъстваха от страна на:
Селскостопанска академия: проф. д-р Св.Бъчварова – Председател на ССА, проф. дн инж. Никола Вичев – главен научен секретар на ССА, С.Георгиева, В.Шиварова, Е.Досева – началник отдели в ЦУ на ССА;

Прочети още...

 

На 10.03.2010 г. от 10 ч. в залата на „Голям Колегиум” се проведе първото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Земеделие и горско стопанство” (ОСТСЗГС) към Министерството на земеделието и храните. Заседанието беше ръководено от Преслав Борисов – заместник-министър на земеделието и храните и председател на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Земеделие и горско стопанство”. За провеждане на заседанието имаше наличие на необходимия кворум – присъстваха представители на трите страни: МЗХ, представители на 4 (четири) работодателски организации и 2 (две) синдикални организации на работниците и служителите в България. Списък на присъстващите на заседанието е приложен към протокола.

Прочети още...

След многобройни настоявания , писма и срещи от страна на ФНСЗ на 10.03. 2010 г. в залата Голям Колегиум на „Министерство на земеделието и храните” се проведе заседание на актуализирания състав на ОСТС „Земеделие и горско стопанство”с председател г-н Преслав Борисов, зам. Министър на земеделието и храните.

Прочети още...

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности