Това беше основната тема на дискусията по време на работен семинар, организиран от Европейския синдикален институт към Европейската конфедерация на профсъюзите

в периода 25 – 27.02.2013 в Брюксел, в който участваха синдикални представители на различни сектори и браншове от Белгия, Франция, Норвегия, Словакия, Малта, Румъния и Македония. Българската синдикална делегация на ФНСЗ бе представена от младите учени от ИПАЗР „Н. Пушкаров” и Агробио-институт в Сеслкостопанска академия г-жа Наталия Андреева и г-н Калоян Костов и журналистът Петър Лазов от списание Агрозона.

  • IMG_7241

Загубата на биоразнообразие е основен социален и икономически проблем, който има пряка връзка със заетостта и работните места и към който синдикалните организации и синдикалните активисти имат пряко отношение и ясна позиция, която отстояват при воденето на социалния и граждански диалог на всички нива. Загубата на биоразнообразие води до закриване на работни места поради изчерпване на наличните ресурси. Съхраняването на биоразнообразието изисква осигуряване на работни позиции за хора със специфични знания и умения в областта на природните науки, екология, биология и др..Възстановяването на даден регион изисква осигуряване на работни места за широк кръг специалисти в дългосрочен план, което ще гарантира устойчиво развитие. Повишаването на знанията и компетенциите в областта на съхраняване и увеличаване на биоразнообразието ще спомогнат за запазването на голям брой работни места.

Участниците в семинара обсъждаха възката между трудовата заетост, биоразнообразието  и опазването на околната среда в светлината на в Стратегията Европа 2020, както и да погледната по-задълбочено на проблема за загубата на биоразнообразието в национален мащаб и как той се включва в дейностите на различните синдикални организации. Бяха споделени и обменени примери за добри практики, които едновременно запазват както биоразнообразието, така и работни места. В заключителната част всички участници заедно очертаха насоките на бъдещата си съвместна работа.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието традиционно работи за информираност и повишена чувствителност на своите синдикални структури за значимостта на биоразнообразието, както и непрекъснато алармира на политическо ниво за актуалните проблеми в земеделието, свързани със загубата на биоразнообразие.

 

Загубата на биоразнообразие - трябва ли да се тревожат синдикатите? - Изтегли като PDF