• IMG_0007
  • IMG_0009
  • IMG_0021
  • IMG_0025
  • IMG_0030

Домакин на семинара бе ФНСЗ, която е партньор в европейски проект VS/2012/0275  “Farmers’ access to education and training activities”, , воден от румънската синдикална организация АГРОСТАР, с подкрепата на Европейската комисия.

В работата на семинара се включиха 18 представители на синдикатите в сектор Земеделие от България,  Румъния, Германия, Франция и Италия, които заедно с водещи експерти от Германия анализираха състоянието на сектор Земеделие и проблемите с квалификацията на работещите в него. Участниците обсъждаха възможностите за разширяване достъпа на работещите в земеделието до информация и дейности по обучение и квалификация, в контекста на ученето през целия живот и адаптирането на фермерите и селскостопанските работници към промените в сектора. В рамките на три дни участниците сравняваха ситуацията със политиките по заетост в сектора и националните системи за професионално обучение и обменяха идеи за възможни практики и мерки, които  синдикатите да ползват за насърчаване и разпространяване на ползите от продължаващото учене и преквалификация, които да намерят отражение в социалния диалог и колективното договаряне на всички нива.

Бе представен сравнителен анализ на достъпа до обучение на работещите в селското стопанство, разработен за страните-партньорки по проекта, който бе и отправна точка за разработване на План за действие за привличане на работещите в земеделието и улесняване достъпа им до професионално обучение и квалификация.

Участниците говориха отново за АГРИПАС - единен паспорт на уменията и компетенциите на работещите в земеделието - разработен инструмент от европейските секторни партньори, който да улеснява мобилността и заетостта на работещите в сектора и да гарантира достойното заплащане на труда им и подчертаха необходимостта от Секторен съвет по заетост и компетенции в Земеделието, който да решава фокусирано проблемите със заетостта и квалификацията на работещите в него, както и да популяризира ползите и важността на инвестициите в човешките ресурси в селското стопанство.

В хода на дискусията бяха споделени интересни примери на добри практики и мерки, които могат да допринесат за осигуряване на достъп на работниците в селското стопанство за образование и обучение, за да ги адаптира към промените в заетостта.

ФНСЗ отново лансира идеята за създаване на Секторен фонд по обучение и квалификация, в който да участват солидарно работодатели, държава и работещи, и този фонд да се ползва за продължаващо обучение, квалификация или преквалификация на работещите в сектора, напуснали трудовия пазар по една или друга причина.

Сравнителен Анализ - EN - Изтеглете като PDF

Резюме - изтеглете като PDF