Интервю с Маргарита  Янчева, Председател на Браншовия синдикален съвет “Напоителни системи” на ФНСЗ

Всеки трябва да отстоява своите принципи, независимо по какъв начин и каква цена плаща за това. Не можем да допуснем заради бездействието на държавата, работниците да финансират със заплатите си функционирането на Напоителни системи

Маргарита Янчева е председател  на Синдикалния съвет към КНСБ съм от 1992г. Гл. експерт по икономически програми и странична дейност в Централно Управление на “Напоителни системи” ЕАД. Тя е завършила ВИИ “К. Маркс”, сега УНСС, специалност “Управление и планиране на народното стопанство”.

Маргарита Янчева, Председател на Браншовия синдикален съвет “Напоителни системи” на ФНСЗ:

Важен е собственият стил за постигане на целите
Не можем да допуснем заради бездействието на държавата, работниците да финансират със заплатите си функционирането на Напоителни системи

“Всеки трябва да отстоява своите принципи, независимо по какъв начин и каква цена плаща за това”.

- Госпожо Янчева, кога започнахте да се занимавате със синдикализъм?

По стечение на обстоятелствата заех ръководно място първо като зам. председател, апо- късно и като председател на браншовата синдикална организация, без да съм заемала ръководен пост в първична синдикална организация. Преди прехода нямах никакваамбиция за участие в профсъюзна дейност, намирах я дори за скучна. Новите предизвикателства ме мотивираха да се включа активно в синдикалния живот. При избора ми за председател беше актуално всеки даобещае пред колективакакво ще направи. За мен беше по-важно не какво ще обещая пред тях, а как да работя и да съдействам така, че синдикалната организация да се превърне не само в авторитетна и уважавана структура, но и фактор, с който работодателят не може да не се съобразява. За да постигнем това, бях уверена, че в синдикалния съвет трябва да участват доказали сев различни области от дейностите на дружеството професионалисти, които да застанат начело на Синдикалните организации по места.

С екип от интелигентни и квалифицирани специалисти – председатели по места,да работим не по посока на модните залитания, каквито бяха стачките на онзи етап, свързвано задължително със смяната на ръководители на всяка цена и създаване на фалшив имидж пред работниците, а да създадем свой стил, катореално преценяваме всички обстоятелства и насочваме усилията си за постигане нанай-доброто за работещите в системата.

- Кое е водещо за вашия екип в постигане на целите?

Основна позиция и характерно за нашата синдикална организация стана убеждението, че по пътя на диалога трябва да се решават проблемите, което предполага в повечето случаи синдикати и работодатели да са „от едната страна на масата”. С тази политика оттогава досега, независимо от намаляващия числен състав (от 8 000 души през 1989 г., 2 300 през 2008 г. до 1 860 сега), членовете на КНСБ са над 60% от работещите в дружеството.

- Кое е определящо в работата на Синдикалния съвет?

Действията на Синдикалния съвет и неговата ролявсоциално-икономическата среда вдружеството се определя основно от спецификата на неговата дейност. „Напоителни системи“ ЕАД е дружество със сто процента държавно участие в капитала, с принципал Министерство на земеделието и храните. Дружеството сесъстои в момента от 13 клона, с хидротехнически райони в цялата страна.

Дейността му обхваща стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, инвестиране, проучване, проектиране, научноизследователска, развойна инженерингова дейност, с цел комплексно използване на хидромелиоративния фонд.

Основните дейности са две. Първата еподдържане и експлоатация на хидромелиоративните съоръжения за доставка на вода за напояване и промишлено и др. водоснабдяване.

Изградени са 236 напоителни системи и значителен брой напоителни полета.

Става дума за около 170 напоителни язовира, повече от 180 бр. помпени станции, деривационни канали - 530 км., водохващания- 420 бр., открита канална мрежа- 5441 км. и др.

Значителна част от тях са построени в периода 1960 - 1990 г. и сасвисока себестойност на подаваната от тях вода. Изградени да обслужват огромни масиви на тогавашните АПК и ТКЗС, коетоги правинепригодни или ниско ефективни да обслужватмалки парцели в условията на пазарна икономика. Освен това, хидромелиоративният фонд ескъп, оборудванс уникални машини и съоръжения и със стотици тонове цветни метали.

Дружеството доставя вода на всички водоползватели, изразили желание да поливат, независимо от отдалечеността и големината на конкретната поливна площ. Това изисква значителни разходи, респективно загуби, при транспортирането на водата на големи разстояния, тъй като от 2005 г. доставката на вода за напояване се извършва без държавно субсидиране.

Държа да подчертая, че принципната позиция на “Напоителни системи” ЕАД е поддържане на ниско ниво на цените на водата за напояване, което обаче е свързано с намаляване на персонала до критичния минимум, поддържане на сравнително ниски работни заплати, намаляване на разходите за хидромелиоративния фонд само за аварийни и неотложни ремонти.

Разположени в полето, извън населени места, съоръженията са излложени и на сериозен риско от постоянни кражби, което изисква значителни средства за тяхното опазване и възстановяване.

С няколко думи казано, разходите за дейност “Напояване” са изключително високи, но неизбежни.

Другата основна дейност е поддържане и експлоатация на обектите за предпазване от вредно въздействие на водите /ОПВВ/.

Към тези обекти се отнасят съоръжения за отвеждане на излишните подпочвени води - системи за отводняване иза предпазване от заливане. Дейностите включват почистване коритата на реки, изграждане и поддържане на предпазни диги, поддържане на отводнителни системи и др. Чрез тези съоръжения се предпазват от заливане 1600 млн. дка земеделски земи, части от населени места и изградена техническа инфраструктура.

Тези дейности имат общонационално значение и тяхното финансиране е логично да се извършва със средства от държавния бюджет. Към тях се отнасят около 253 км. предпазни Дунавски диги, корекции на вътрешни реки над 3000 км., 76 отводнителни помпени станции, 243 км. предпазни диги по вътрешни реки и др.

- Стигат ли парите от държавата?

Средногодишно за тази дейност са необходими около 16млн. лв., които Дружеството заявява ежегодно чрез Министерство на земеделието и храните и предлага да бъдат целево финансирани. Но средствата, които се осигуряват сгодишните бюджети не са достатъчни. Поддръжката на хидромелиоративния фонд и обектите с общонационално значение са дейности, които изискват разходи без да се очакват постъпления от тях. С две думи, нормалното извършване на тази дейност и поддържането на съоръженията в безаварийно състояние изцяло зависи от държавната политика, респективно бюджетното финансиране на поръчаната от държавата дейност.

До 2011 г. вкл. с годишните бюджети се осигуряваха средства в незначителен размер, които освен това прогресивно намаляваха (от 9,4 млн.лв. за 2009г. до 4 млн.лв. за 2011г.), като извън тези средства са извършвани неотложни работи, които не са разплащани от държавния бюджет. За 2012 г. бяха заявени в МЗХ 11.3 млн., и - парадоксално - но в неговия бюджет не бяха предвидени средства с такова предназначение. Независимо от това Министърът на земеделието и храните, като принципал на Дружеството разпореди да се извърши тази дейност, без да е осигурен необходимия финансов ресурс. Такова беше положението и през 2013 г. Това означава разходите по тази важна и от държавен мащаб дейсност да бъдат за сметка на собствените приходи на търговското дружество, което практически е невъзможно.

Именно неразбирането и бездействието на държавата досега беше причина тези дейности да се извършват за сметка на неизплатени заплати и други социални разходи, или по друг начин казано - за сметка на работещите в дружеството. През всичките тези години действията на Синдикалния съвет се определяха според конкретните условия, при които функционира дружеството.

Едва през тази година, с влизането в сила на измененията в Закона за водите, бе създадена юридическа предпоставка за преодоляване на кризата с финансирането чрез бюджета на тази дейност.

- Опишете, ако обичате това, което правите.

Основното си предназначениеСиндикалният съвет търси в координиране на взаимоотношенията между председателите на основните синдикални организации, ръководството на дружеството и на ФНСЗ /Федерация на независимите синдикати в земеделието/, както и поддържане на диалога с органи на изпълнителната власт и КНСБ. Неговите действиявсяка година се свеждат до изискване на информация и изразяване на становища за държавната политика към “Напоителни системи” ЕАД, включително и за цялостното финансиране на основните дейностите на дружеството. За целта се организират срещи между председателя на КНСБ и ФНСЗ с министъра на земеделието и храните, междуръководството на Синдикалния съвет и председателя на ФНСЗ от една страна, с отговорни представители на министерствата на земеделието и храните, и на финансите от друга, с председателя на Съвета на директорите, както и с неговите членове, с директорите на съответните дирекции в МЗХи други органи. Правени са писмени обръщения до министъра на земеделието и храните, с цел информиране на Синдикалния съвет за конкретната политика на МЗП към “Напоителни системи” ЕАД, както и искане на информация за това каквисредства са предвидени за ОПВВ, за охрана, за ремонт и възстановяване и средства при бедствия и аварии. В тези случаи основно се обосновава експертно недостига на пари,предвиждани в годишните бюджети за основнитедейности на дружеството.

Важна част от дейността ни е периодично обсъждане между Синдикалния съвет и изпълнителните директори организационното и финансовото състояние на дружеството и произтичащите от това социални последствия. Независимо от смените на ръководствата дружеството и на управителите на клоновете, диалогът с изпълнителните директори енепрекъснат и конструктивен. На тези срещи председателите на синдикалните организации имат възможност както да получават актуална информация за цялостното състояние на държавната компанията, така и да запознаят ръководството с проблемите в отделните клонове.

Участваме активно и във всички инициативи, организирани от ФНСЗ, включително в мероприятията по обучение на синдикалните активисти.

- Колективните трудови договори, има ли проблеми при сключването им?

Основназадача на Синдикалният съвет винаги е била подготовката и сключването на Колективните трудови договори. Браншовият синдикален съвет при “Напоителни системи” ЕАД сключва КТД с работодателя от 1993г. и в това отношение е водещ в системата на ФНСЗ. Последният сключен договор е от 29.01.2014 г. със срок на действие до края на годината.

- Какви са постиженията в тези споразумения?

В сравнение с КТ действащият КТД има постигнати по-големи договорености в следните направления:

  • средствата за социално-битово и културно обслужване са договорени в размер на 12% от начислените средства за работна заплата;
  • за всяка година трудов стаж се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 1.3% върху основнатамесечна работна заплата за всяка прослужена година;
  • не се прекратяват трудови договори по чл. 328 от КТ на работещи, на които остават две години до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • при уволнение по чл. 331 от КТ, ако работещият има повече от 10 години стаж в дружеството, получава обезщетение не по-малко от 5 брутни заплати, а при повече от 20 години – седем брутни заплати.

Има и други по-добри договорености, свързани с трудовата заетост, отпуски, обучения и др.

- Изпълняват ли се от работодателя подписаните клаузи?

Отчитайки постигнатите договорености, трябва да отбележим, че не всички клаузи от договора се изпълняват.

Като основна причина за неизпълнението на КТД по отделните клаузи от договора елипсата на финансови средства.Или отново се връщаме на факта, че на дружеството са делегирани дейности с национална значимост, за които не е осигурено необходимото финансиране от държавата.

Голям проблем при тази ситуация е липсата на млади хора, коитода постъпват на работа в системата на дружеството.

- Какъв е изходът, според вас за подобряване на ситуацията?

Без държавна политика в областта на земеделието и в частност на поливното земеделие, и съответстващо бюджетно финансиране на държавно делегираните дейности не могат да бъдат извършвани професионално дейностите с общо национален характер, а по този начин, освен че не се гарантират заплатите на хората, се поддържат условия за рискове за населението в цялата страна и инфраструктурата.

- Срещате ли разбиране от Федерация на независимите синдикати в земеделието?

Определено заявявам, че от страна на федерацията срещаме не само разбиране, но тя има и водеща роля при обсъждането, отстояването и решаването на проблемите, които стоят както пред нашия синдикат, така и проблемите общо в дружеството.

Прави впечатление, че позицията на ръководството на федерацията, в лицето на нейния председател - Светла Василева и зам. председателя - Валентина Васильонова, във всеки конкретен случай е професионално аргументирана по отношение на спецификата на конкретния проблем.

Освен при осъществяване на синдикалния диалог с работодателя, федерацията активно се включва при поставяне на исканията за държавна политика в нашата дейност пред изпълнителната и законодателната власт.

Федерацият стои до нас и при случаите, когато социалното недоволство прераства в синдикални протести.

Определено считам, че ФНСЗ има своя ярък лидер в лицето на Светла Василева. Тя се ползва с всеобщото уважение на работниците в цялото дружество, а така и пред ръководствата на дружеството (независимо от честите му промени). Известно е, че с такова уважение тя се приема и в Министерството на земеделието и храните, в комисиите на Народното събрание, когато се обсъждат болните ни проблеми и теми.

Федерацията развива интензивна дейност и в областта на международната синдикална солидарност, в която ние от Напоителни системи сме активно включени. Благодарение на различни европейски проекти, в които Федерацията участва като партньор, водещ или управляващ, нашите синдикални активисти имат възможност да се включват в различни форуми, работни срещи и обучения, в които изразяват своите позиции в обществения дебат. Тази връзка е много важна, защото засилва диалога между работещите, синдикалните членове и ръководството на дружеството, в търсенето на най-добрите решения на неговите проблеми.


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности