Христина Митрева е един от малкото блестящи експерти у нас по социално осигуряване, която познава системата от всички ъгли, нива и исторически промени. Цялата й кариера е посветена на това, да защитава и помага на хората да ползват достойно правата си и да разбират по-добре сложната материя на пенсионната и осигурителната система като цяло. Като дългогодишен актюер тя дава конкретни прогнози и цифри, свързани с пенсионните ни права.

Тя е сърцат приятел на Федерацията и винаги с удоволствие и безкомпромисна експертност е готова да сподели знанията си с работещите в земеделието.

По време на последната Годишна асамблея на Федерацията, проведена наскоро през юни, тя говори пред участниците за последните промени в Кодекса за социално осигуряване, които в момента вълнуват българското общество. Прие да публикуваме този материал с надеждата, че ще можем да внесем повече яснота в тази нелека материя и ще сме достатъчно информирани при взмане на решения, когато се пенсионираме.

С огромна благодарност и уважение към нея го публикуваме и разпространяваме!

  • IMG_0068
  • IMG_0070

ФНСЗ: Госпожо Митрева, кои са най-важните промени в Кодекса за социално осигуряване, които засягат работещите трета категория труд?

Христина Митрева: Най-важните промени в Кодекса за социално осигуряване за осигурените лица, работещи при трета категория труд, приети със ЗИД на КСО (публикувани в ДВ, бр.61/11.08.2015 г.) можем да систематизираме в три важни групи по следния начин:

1.     Първо, осигурителната вноска за старост се повишава се с по       1 процентен пункт  през 2017 и 2018 г., като:

  • За родените преди 1 януари 1960 г. осигурителната вноска е в размер на 17,8 на сто за 2016 г.;  18,8 на сто през 2017 г. и 19,8 на сто – 2018 г.;
  • За родените след 31 декември 1959 г. осигурителната вноска е в размер на 12,8 на сто за 2016 г.;  13,8 на сто – 2017 г. и 14,8 на сто – 2018 г.;

2.     Второ, от 1 януари 2016 г. отпадна зачитането на 4 години осигурителен стаж за 5 години стаж при пенсиониране, когато работник/служител е работил по трудов договор на пълно работно време и същевременно е полагал допълнителен труд, както по трудово правоотношение, така и като упражняващ свободна професия, едноличен търговец и т.н. С тази промяна, работещите и осигуряващите се на повече от едно основание, няма да търпят загуби при придобиване право на пенсия, тъй като сумите, върху които са внесени осигурителните вноски, се вземат предвид при определяне на осигурителния доход на лицето, съответно при определяне размера на пенсията.

3.     Трето, въвежда се правото на избор за прехвърляне на осигуряването от Универсален пенсионен фонд (УПФ) във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (ДОО) от осигурените работници/служители.

Промените в Кодекса за социално осигуряване дават право на избор на всички работници и служители, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурени в Универсален пенсионен фонд да направят лична преценка и избор за пренасочване на пенсионните им осигурителни вноски единствено към фонд „Пенсии” на Държавното обеществено осигуряване (ДОО). С това те не губят правото да възобновят на следващ етап осигуряването си в Универсален пенсионен фонд (УПФ). Това означава, че:

  • Работниците/служителите могат многократно да осъществят правото на избор не по-късно от 5 години преди възрастта за пенсиониране на работещите при трета категория труд и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  • След първоначалния избор за промяна на осигуряването, лицата могат да осъществят отново правото на избор след изтичане на      1 година от предходния такъв.
  • При промяна на осигуряването от УПФ във фонд „Пенсии” на ДОО, размерът на осигурителната вноска в ДОО се увеличава с размера на вноската за УПФ, т.е. с 5 на сто.
  • Осигуряването възниква от 1-во число на месеца, следващ избора.
  • При избор за промяна на осигуряването от УПФ в солидарния фонд „Пенсии” на ДОО, натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица постъпват в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, т.нар. „Сребърен фонд”
  • При възобновяване на осигуряването в УПФ преведените средства в Сребърния фонд се прехвърлят по индивидуалната партида на работника/служителя.

ФНСЗ: Какво трябва да знаят осигурените в УПФ лица, ако решат да се възползват от възможността за избор за прехвърляне във фонд „Пенсии” на ДОО?

Христина Митрева: Важно е добре да разберат предимствата и рисковете при осигуряване само в солидарния стълб или при едновременното осигуряване в солидарния и капиталовия стълб. А те изглеждат по следния начин:

1.     В капиталовия стълб (Универсалните пенсионни фондове) осигурителните вноски на работниците/служителите постъпват в индивидуални партиди и те се инвестират в различни инвестиционни инструменти, които носят доходност. Когато развитието на икономиката и на финансовите пазари е в добро състояние и има икономически растеж, се реализира положителна доходност от инвестиране вноските на осигурените лица и тя  увеличава размера на средствата в индивидуалната партида. Това дава възможност за отпускане на по-висока допълнителна пожизнена пенсия от УПФ, която заедно с основната пенсия от солидарния стълб може да даде по-висок размер в сравнение с тази, получена само от фонд „Пенсии” на ДОО.

Едновременно с това, съществува риск при финансови кризи или недобро инвестиране на средствата на осигурените лица да се получи отрицателна доходност (както се случи през  2008-2009 г.) и в тези периоди средствата в индивидуалнита партиди на осигурените лица намаляват. Инвестиционният риск в капиталовите фондове, в т.ч. и в универсалните пенсионни фондове се носи от самите осигурени лица.

От всяка осигурителна вноска се удържа по 5 на сто такса, която е предвидено за 2016 г. да се понижи на 4,5 на сто и до 2019 г. да достигне 3,75 на сто, както и инвестиционна такса за оперирането, влагането и управлението на средствата на осигурените лица, която също ще се понижава от 1 на сто през 2015 г., на 0,9 на сто – 2016 г., 0,85 на сто – 2017 г. и през 2019 г. тази такс ще е в размер на 0,75 на сто.

В периодите, когато лицата са в отпуск по болест, бременност и раждане, майчинство или безработица, в универсалните пенсионни фондове по партидите на лицата не постъпват осигурителни вноски и това влияе върху размера на натрупаните в тях средства, а това е от съществено значение за размера на бъдещата допълнителна пожизнена пенсия.

Тези периоди, обаче, във фонд „Пенсии” на ДОО не влияят върху размера на пенсиите, защото индивидуалният коефицент на работника/служителя при пенсиониране се изчислява върху размера на възнаграждението, което служи като база за размера на паричното обезщетение при съответните рискове. Макар и да няма вноски във фонд „Пенсии” за периодите, в които лицето получава обезщетение за някой от изброените рискове, тези периоди се зачитат за осигурителен стаж при пенсиониране, като един от елементите във формулата за изчисляване на пенсията.

Тъй като размерът на допълнителната пожизнена пенсия зависи от размера на средствата, натрупани в индивидуалната партида на лицето (от направените вноски и от постигната доходност от тяхното инвестиране) и от средната бъдеща продължителност на живота след пенсиониране, то важен фактор за размера на пенсията е и годината от която е започнало осигуряването в УПФ. Например в самото начало (2002 г.) вноската за УПФ беше 2 на сто върху дохода на лицето, а през 2007 г. тази вноска нарастна на 5 на сто. Това означава, че при един и същ осигурителен доход, поради разликата в размера на вноската за УПФ, средствата в партидите на две лица при равни други условия, ще бъдат  различни. Влияние върху размера на допълнителната пожизнена пенсия оказва, също така и различната доходност, която постигат универсалните пенсионни фондове през годините на инвестиране на средствата на осигурените лица.

По-високи допълнителни пожизнени пенсии ще получават лицата, които имат по-дълъг период на осигуряване след 2002 г. (напр. ще се пенсионират след 2030 г.), получават високи доходи, върху които се се осигуряват в УПФ, нямат продължителни периоди без осигурителни вноски – болест, безработица, и майчинство и в дългосрочен период УПФ са постигнали положителна доходност от инвестиране на средствата в  индивидуални партиди.

2.     В държавното обществено осигуряване няма такси и удръжки на вноските на осигурените лица, както няма и риск от инвестиране на средствата. Като солидарен стълб, изграден на разходо-покривния принцип (с вноските на сегашните работници и служители се изплащат пенсиите на пенсионерите), въпреки че фонд „Пенсии” на ДОО да е на дефицит, държавата гарантира изплащането на пенсиите с допълнителна субсидия от държавния бюджет. Има и гарантиран минимален размер на пенсиите за трудова дейност.

Пенсиите от ДОО се осъвременяват всяка година от 1 юли и се предвижда коефициентът на осъвременяване постепенно да се увеличава до достигане на 1,5.

ФНСЗ: Кои са най-важните промени при изчисляване размера на пенсиите (чл. 70 от КСО)?

Христина Митрева: С промените в Кодекса за социално осигуряване се въвеждат изменения в изчисляване размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, които засягат тежестта на всяка година осигурителен стаж.

1.     Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя като доходът, от който се изчислява пенсията (т.е. средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията),  се умножи със сумата, образувана от по 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци стаж.

2.     След 31.12. 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж за новоотпуснатите след тази дата пенсии ще нараства от първо число на всяка следваща година с процент, равен или по-голям от процента при осъвременяване на пенсиите по т.нар. „швейцарско правило” (индексиране на пенсиите с 50% от ръста на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната година)  до достигане на 1,5. (Процентът ще се определя ежегодно със Закона за бюджета на ДОО).

3.     От 1 януари 2019 година формулата за изчисляване на пенсиите се променя като отпада възможността за избор на доход от „трите най-добри години” от страна на работника/служителя, върху който са внесени осигурителни вноски за периода преди 1 януари 1997 г.

За пенсиите, отпуснати от 1 януари 2019 г. и след тази дата, индивидуалният коефициент ще се определя от осигурителния доход на лицето след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията (т.е. няма да се посочват три последователни години по избор). От същата година индивидуалният коефициент ще се определя като съотношение между месечния осигурителен доход на работника/служителя и средния осигурителен доход за страната за същия месец.

До отпадане на „трите най-добри години”, т.е. до края на 2018 г. се предоставя възможност на пенсионерите да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителен доход за друг 3-годишен период преди 1 януари 1997 г. Желанието следва да се изрази в 12-месечен срок от издаване на разпореждането за отпускане на пенсията.

4.     Промените в Кодекса за социално осигуряване въвеждат нова методика за индексиране на пенсиите. От 2017 г. до годината, в която процентът на тежестта за всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто достигне до 1,5 на сто, отпуснатите пенсии няма да се осъвременяват по „швейцарското правило”, а ще се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка година, следваща годината на отпускане на пенсията с увеличения процент на тежестта на осигурителния стаж. Този процент не може да бъде по-малък от повишаването на пенсиите, изчислено по формулата на „швейцарското правило”.

5.     При определяне размера на пенсията, за периодите, през които работниците/служителите са осигурявани в Универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за УПФ и за фонд „Пенсии” за трета категория за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. (чл. 70, ал. 7).

Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата в УПФ са прехвърлени в т.нар. „Сребърен фонд” (чл. 70, ал.8).

6.     Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., без добавките към тях е в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за съответната календарна година. Този размер ще се повиши от 1 юли 2019 г. от 35% на 40% от максималния осигурителен доход.

За всички пенсии, отпуснати след 1 януари 2019 г. таванът на пенсиите отпада.

7.     Въвежда се условие за спиране на инвалидна пенсия (чл.95, ал.1, т.5), ако пенсионерът не спазва предписаните от органите на експертизата препоръки по отношение на противопоказните условия на труд. За да не загубят правото да получават пенсия и същевременно да извършват трудова дейност, пенсионерите с инвалидни пенсии следва стриктно да спазват определените от ТЕЛК предписания за условията на труд.

ФНСЗ: Госпожо Митрева, със Закона за изменение и допълнение на КСО от 2015г. се въведоха нови условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за работещите при трета категория труд мъже и жени. Кои са най-важните промени при изчисляване размера на пенсиите (?

Христина Митрева: Тези промени са отразени в чл. 70 от КСО по следния начин:

1.  През 2016 г. жените имат право на пенсия при навършване на       възраст 60 г. и 10 мес. и наличие на 35 г. и 2 мес. осигурителен стаж, а мъжете – при навършване на 63 г. и 10 мес. и 38 г. и 2 мес. осигурителен стаж.

2.  Възрастта при жените се увеличава от 1 януари 2016 г. до 2029 г. (вкл.) с по 2 месеца всяка следваща календарна година, а от 2030 г. – с по 3 месеца до достигане на 65-годишна възраст през 2037 г.

3. Възрастта при мъжете нараства за 2016 г. и 2017 г. с по 2 месеца, след което нарастването на възрастта е с по 1 месец за всяка следваща календарна година до достигане на 65-годишна възраст през 2029 г. и тази възраст остава постоянна до 2037 г.

4. Необходимият осигурителен стаж се увеличава с по 2 месеца за всяка следваща календарна година, считано от 1 януари 2016 г. до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете през 2027 г.

ФНСЗ: Как се придобива право на пенсия, ако осигурителният стаж е  недостатъчен?

Христина Митрева: Когато лицата нямат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, поради недостатъчен осигурителен стаж, през 2016 г. те ще придобиват право на пенсия при навършване на 65 г. и 10 м. за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 1 януари 2016 г. (вкл.) възрастта се увеличава всяка следваща година с по 2 месеца, до достигане на 67-годишна възраст. Необходимият действителен осигурителен стаж се запазва на 15 години.

ФНСЗ: Какви са възможностите за ранно пенсиониране в случай, че лицата са натрупали необходимия осигурителен стаж за право на пенсия, мо не им достига възраст за пенсиониране?

Христина Митрева: Работниците и служителите, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия при условията на трета категория труд, могат да се пенсионерат по тяхно желание до 1 година по-рано. (Това е нов член 68а от КСО).  Пенсията се изчислява и изплаща в намален размер пожизнено (с 0,4% за всеки недостигащ месец от възрастта. Например, ако до навършване на законоустановената пенсионна възраст на лицето (по чл.68, ал. 1) не му достигат 10 месеца, намалението на пенсията ще бъде с 4%, защото 10 мес. по 0,4% дават общо намаление в размер на 4%). Намалената с 4% пенсия се получава пожизнено от лицето.

По-надолу в таблицата е предоставена обобщена и синтезирана информация за условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд по години и по пол.

Година на пенсиониране

Жени

Жени

Мъже

Мъже

  Възраст Осигур.стаж Възраст Осигур.стаж
         

2015

60г. и 8м.

35 г.

63г. и 8м.

38 г.

2016

60г. и 10м.

35г. и 2м.

63г. и 10м.

38г. и 2м.

2017

61 г.

35г. и 4м.

64 г.

38г. и 4м.

2018

61г. и 2м.

35г. и 6м.

64г. и 1м.

38г. и 6м.

2019

61г. и 4м.

35г. и 8м.

64г. и 2м.

38г. и 8м.

2020

61г. и 6м.

35г. и 10м.

64г. и 3м.

38г. и 10м.

2021

61г. и 8м.

36 г.

64г. и 4м.

39 г.

2022

61г. и 10м.

36г. и 2м.

64г. и 5м.

39г. и 2м.

2023

62 г.

36г. и 4м.

64г. и 6м.

39г. и 4м.

2024

62г. и 2м.

36г. и 6м.

64г. и 7м.

39г. и 6м.

2025

62г. и 4м.

36г. и 8м.

64г. и 8м.

39г. и 8м.

2026

62г. и 6м.

36г. и 10м.

64г. и 9м.

39г. и 10м.

2027

62г. и 8м.

37 г.

64г. и 10м.

40 г.

2028

62г. и 10м.

 

64г. и 11м.

 

2029

63 г.

 

65 г.

 

2030

63г. и 3м.

     

2031

63г. и 6м.

     

2032

63г. и 9м.

     

2033

64 г.

     

2034

64г. и 3м.

     

2035

64г. и 6м.

     

2036

64г. и 9м.

     

2037

65 г.

     

А ето как изглежда намалението на индивидуалния коефициент на лицата, родени след 31.12.1959г., които участват в Универсиални пенсионин фондове

Години

Размер на ОВ за фонд”Пенсии” на ДОО - %

Размер на ОВ за УнПФ - %

Съотношение между размерите на ОВ за УнПФ  и  ОВ за фонд „Пенсии” на ДОО за трета категория труд

Намаление на индивидуалния коефициент -%

2002

29

2

2/29

6,9

2003

29

2

2/29

6,9

2004

29

3

3/29

10,3

2005

29

3

3/29

10,3

2006

23

4

4/23

17,4

2007

23

5

5/23

21,7

2008

22

5

5/22

22,7

2009

18

5

5/18

27,8

2010

16

5

5/16

31,3

2011-2016

17,8

5

5/17,8

28,1

2017

18,8

5

5/18,8

26,6

2018

19,8

5

5/19,8

25,2

2019

19,8

5

5/19,9

25,2

2020

19,8

5

5/19,9

25,2

2021

19,8

5

5/19,9

25,2

2022

19,8

5

5/19,9

25,2

* Размерът на пенсията от УнПФ се определя на базата на натрупаните суми в ивдивидуалната партида на лицето, одобрените от Комисията за финансов надзор (КФН) биометрични таблици и техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети на фонда.

При изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии” на ДОО на осигурените в универсален пенсионен фонд лица, индивидуалният им коефициент, респ. размерът на пенсията им, се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за УнПФ  и за фонд „Пенсии” на ДОО за трета категория труд.

Със ЗИДКСО (бр.61, ДВ от 11.08.2015 г.) се запази начина на намаляване на индивидуалния коефициент на лицата за времето на осигуряването им в УнПФ като отменената разпоредба на чл. 127, ал. 3 е прехвърлена в новата ал. 7 на чл. 70. В следващата ал. 8 на същия чл. 70 е разписано, че индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните суми по индивидуалната партида на лицата в УнПФ са прехварлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.