В съответствие с приетите на 18-я Конгрес на ФНСЗ програмни документи и очертаните приоритетни области за работа през 5-годишния период Федерацията  работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти.

Годишната програма за обучение се структурира ежегодно в консултации с браншовите организации, партньорите на ФНСЗ на национално и европейско ниво и проучване на потребностите на участниците.

Обща цел:
Укрепване на отрасловия социален диалог в сектор Земеделие и засилване ролята на ФНСЗ като ключов играч в процеса на социален и граждански диалог в България за ефективно решаване на обществени въпроси в условия на икономическа криза.

Специфични цели:
1. Повишаване капацитета на синдикалния актив за пълноценно участие в процеса на социалния диалог в отрасъл Земеделие.
2. Актуализиране и разширяване на знанията по ключови теми в индустриалните отношения, както и усъвършенстване на гъвкавите умения на синдикалния актив в областта на:

 • Социален диалог и колективно трудово договаряне
 • Безопасни и здравословни условия на труд
 • Социално осигуряване
 • Професионално обучение, квалификация и преквалификация
 • Организационно укрепване и синдикализация
 • Общата селскостопанска политика на 2014-2020
 • Комуникационни и презентационни умения в процеса на преговори и договаряне.
 • Разработване на проекти по финансиращи програми
 • Джендър въпроси и младежка политика
 • Корпоративна социална отговорност в земеделието
 • Опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие и пр.

3. Повлияване процеса на вземане на решения относно прилагане на политики в отрасъла. Извеждане на обратната връзка като важен инструмент в прилагането на политики.
4. Развиване на капацитета и авторитета на ФНСЗ в международното и европейското синдикално партньорство за укрепване на международната синдикална солидарност .
5. Ярка и последователна медийна политика за популяризиране на дейността на Федерацията и засилване информираността на заинтересованите страни.  

Индикативната работна програма на ФНСЗ за 2013 г. може да видите тук.

Федерацията на независимите синдикати свиква своя Управителен съвет на четвъртото редовно заседание за 2013г., което ще се проведе в периода 15 – 16 декември 2013 г. в с. Мезек.

Read more ...

"За по-добро участие и корпоративната социална отговорност за устойчиво земеделие и по-добра и качествена заетост в земеделието",
която ще се проведе на 4 юли 2013г. от 10ч. в Гранд Хотел София.

Read more ...
Page 1 of 2

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности