Новини

  • img_0022
  • img_0027
  • img_0028
  • img_0029
  • img_0032
  • img_0038
  • img_0040

На 31 май 2012 в Гранд Хотел София се проведе Регионална конференция в рамките на проекта „Подготовка за изграждане на Европейски секторен комитет по квалификация в земеделието”, воден от Европейската федерация на синдикатите на земеделието, храните, тютюн и туризъм, EFFAT, където нашата организация е член и партньор. В конференцията взеха участие 28 представители на секторните синдикати в отрасъл Земеделие от България, Македония, Хърватска, Словения и Сърбия, експерти от Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика, Националната Агенция по професионално обучение и квалификация, които дискутираха проблемите на професионалната квалификация на работещите в сектора, нуждите на пазара на труда в отрасъл Земеделие и как се управлява връзката „секторен пазар на труда – работна сила”. Сред дискутираните въпроси бяха и какво е мястото на заетостта (количествена и качествена) в сектора и как се осъществяват наблюдението и анализа на ситуацията, тревожните тенденции в качествената заетост в сектора пред вид структурните реформи и икономическата криза, както и възможните инструменти за развиване на нови професионални умения и квалификации за работниците в земеделието, свързани с предизвикателства в Стратегията Европа 2020.


Конференцията бе открита и приветствана от Зам. Министъра на земеделието и храните и Председател на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, г-жа Светлана Боянова, която отбеляза, че трябва да следваме целите, които са договорени на европейско ниво. Тя потвърди необходимостта от повече образовани и квалифицирани работещи в селското стопанство, а повишаването на квалификацията на работниците в земеделието не бива да е самоцел, а да води до реално повишаване на доходите им. Тя с тревога отбеляза, че по-малко от 10 % от работната сила в сектора са със средно и висше образование, което е недостатъчно в светлината на целите на Европа 2020. Нужни са повече образовани и квалифицирани работещи в селското стопанство, особено в сферата на екологосъобразните дейности и повече обучение по предприемачество и активно гражданско включване за живеещите в селските райони. Тя подчерта, че българското Министерство на земеделието и храните подкрепя създаването на Секторен комитет по квалификации.Синдикатите изразиха своята загриженост от липсата на ясен анализ на връзката - секторен пазар на труда и потребностите от нови квалификации в сектора, на анализ на потребностите от квалификация и умения на работната сила в сектора и необходимостта от актуализация на учебните програми в съответствие с новите техники и технологии в земеделието. Те призоваха за повече воля у работодателите да инвестират в обучение и квалификация на работещите в сектора и за активна работа за изграждане на секторни фондове за професионална квалификация и Секторни схеми финансиране на обучение в рамките на ученето през целия живот.

Всички участници в конференцията се обединиха около необходимостта от изграждане на Европейски секторен комитет по квалификации и повече координация между институциите, отговарящи за тези политики и активно сътрудничество със социалните партньори в сектора.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности