Новини

БЮДЖЕТ 2019
Срещи с парламентарните групи
Федерацията на независимите синдикати от земеделието настоява за увеличение на трансфера от централния бюджет в бюджета на МЗХГ.

Всяка година преди приемането на бюджета на Република България, респективно бюджета на МЗХГ, практиката на Федерацията на независимите синдикати от земеделието е да направи анализ на предходния бюджет и отправи своите аргументирани предложения и искания за следващата година към министерството, финансовия министър, парламентарната комисия по земеделие и храни и политически сили.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04


Исканията на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към Бюджет 2019 г,  бяха представени от председателя г-жа Светла Василева  и тази година в упоменатия по-горе ред.

В своето обръщение пред Комисията по земеделие и храни  към Народното събрание ,както и в срещите  с парламентарните групи на ГЕРБ,БСП за България,ДПС и Обединени патриоти , Светла Василева  направи конкретни предложения както следва ;

  1. Увеличение на трансфера от централния бюджет в бюджета на МЗХГ  в размер на седем милиона лева- пет милиона за разходи за персонал и два милиона  за НС ЕАД .

Размерът, определен за разходи за персонал  в проектобюджет  2019 г. трудно ще  позволи  десет процентно увеличение на всички работещи в системата на Министерството.

Средните нива на заплащане в редица структурни звена  на МЗХГ значително изостават  спрямо средната месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по данни на НСИ.Следва да се има предвид,че служителите от Областните и Общински служби „Земеделие“, както и във  второстепенните разпоредители са пряко ангажирани с непосредственото обслужване на земеделските стопани и изнасят тежестта на почти всички провеждани кампании за подпомагане,провеждани от МЗХГ и ДФ „Земеделие“.От друга страна служителите в контролните агенции на МЗХГ в т.ч.БАБХ ,осъществяващи дейността си в чувствителни за обществото сектори,получават  изключително ниско заплащане,което е неприемливо  за персонал  с контролни функции.Само в последните три години  ветеринарните специалисти ликвидираха успешно редица заразни болести като инфлуенца; чума по дребни преживни животни ,африканска чума по свине;заразен  нодуларен  дерматит.

Освен това в така предложената бюджетна рамка на МЗХГ не са финансово обезпечени дейностите  по преструктуриране на системата за борба с градушките и разходите за ракети при условие,че законопроектът не бъде приет  В т.ч. не са гарантирани работните заплати на увеличената численост на персонала на Агенцията ,която покрива допълнително оборудваните  62   ракетни площадки  и създава допълнителна тежест и невъзможност за увеличение с десет процента както на работещите в Агенцията ,така и на част от служителите  в системата на МЗХГ.За планираното десет процентно увеличение на работните заплати в системата на МЗХГ са необходими  допълнително финансови средства в размер на 5 млн.лв за увеличение на средствата за персонал

За  НС ЕАД са необходими 2 млн.лв. допълнително  за реално покриване на разходите за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите  ,тъй като   ежегодно авансовите средства надхвърлят по  над 2 милиона  лева.

  1. За ССА е предвиден трансфер от 25011,5, увеличението в бюджет 2019 е едва с 1 500,0,което е крайно  недостатъчно , трудно ще покрие увеличението на минималната работна заплата за страната , тъй като над 60 % от работещите  получават минимална работна заплата .За  увеличение на работните заплати с 10

-15 % са необходими още 3 милиона лв.

Необосновано ниската цена на труда им е признак за омаловажаване и унижение на техния професионален и експертен потенциал, а хроничния финансов дефицит и високата степен на несигурност в системите е силно демотивираща и води до сериозни социални напрежения .

Отново ще бъдат поставени  на изпитание работници, експерти, специалисти, научна общност - без необходимите  средства за увеличение на работните заплати, без възможност за ефективно изпълнение на държавни политики и гарантиране на по-добра социална защита, отговаряща на висококвалифицирания състав, обслужващ земеделските производители.

Комисията по земеделие и храни не прие направените предложения от ФНСЗ ,гласува бюджетната рамка  както е предложена от МС.
Парламентарните групи  изслушаха предложенията  и обещаха да внесат някои от тях между първо и второ четене на бюджета в зала.

Упаковочные материалы и полипропиленовые волокна, технические характеристики материала.

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности