Новини

На 22 февруари 2011г. се сключи споразумение между изпълнителния директор на Българската агенция по безопастност на храните и председателите на Браншовите синдикални съвети на НВМС към ФНСЗ при КНСБ.

Страните се споразумяха да обединят усилията си за смекчаване на последиците от предстоящите съкращения на щатните бройки в структурните звена на Българската агенция по безопастност на храните , налагащи се от Закона за БАБХ и Устройствения правилник на БАБХ.
По силата на това споразумение Ръководството на БАБХ се задължава да търси възможности за пренасочване на специалистите в други звена от системата на Министерство на земеделието и храните и съдействие от Агенция по заетостта за включване на уволнените работници и служители в подходящи програми и форми на обучение за тяхната преквалификация.

Ваня Трендафчева
секторен офис "Земеделие, производство на храни, напитки и тютюн"


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности