Новини

Апел
на
Федерацията на независимите синдикати от зем
eделието за активен дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г.
„Ние сме ЗА социална европейска селскостопанска политика”

Общата селскостопанска политика след 2020 година – справедлива към всички!

В началото на февруари стартира обществената консултация по модернизиране и опростяване на ОСП след 2020 г. тя ще продължи до края на април, след което (през май/юни) ще се проведе конференция на високо равнище.

Европейските синдикати от земеделието участват активно в това обсъждане със своя политическа акция под мотото „Ние сме ЗА социална Европейска селскостопанска политика” и искаме да засилим интересите на работещите в това число и наетите работници в земеделието, които са жизнено важни за социалната тъкан на селските райони и социалното развитие.

Ние участваме в общественото обсъждане за бъдещето на ОСП активно, за да кажем още веднъж ясно, че е нужна социална реформа в тази политика, в която наетите работещи в земеделието имат значение и са част от нея.

ОСП трябва да се реформира. Тя трябва да гарантира социалната кохезия в европейското земеделие и да подкрепи сигурни работни места, да намали младежката безработица, да насърчи заетостта на жените и да гарантира по-безопасна и здравословна заетост в сектора.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието ще излезе със своя позиция в края на април, в която ще предложи конкретни мерки за гарантиране на социалната обезпеченост на наемните работещи в сектора. 

Европейските синдикати участват активно в този консултационен процес и наблюденията са, че към момента работниците отново не са включени в тази голяма политика, въпреки че са жизнено важни за социалната тъкан на селските райони и социалното развитие.

Наред с информационната кампания под мотото „Ние сме ЗА социална европейска селскостопанска политика” земеделските синдикати ще изпратят до Комисията 500 протестни писма, че наетите работници в сектора отново са изключени от визията за ОСП след 2020 и ще мобилизират обществеността за обсъждане на национално ниво с протестна теза, да се предизвика широк отзвук.

Отправната ни точка е:

Общата селскостопанска политика трябва да отразява принципите на справедливост в обществото и наред с насърчаване на конкурентноспособността на сектора и осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси да постига балансирано териториално развитие и развитие на общностите в селските райони, включително и създаване и поддържане на заетост.

За нас е важно най-голямата и най-старата общностна политика да стимулира не каква да е заетост, а сигурна, легална, достойно платена, в която социална обезпеченост на заетите в отрасъла е гарантирана, съдържа по-ефективни и адаптирани инструменти за управление на кризи, допълнителни инвестиции за научни изследвания и иновации, насърчаване на агроекологичните инициативи, стимулиране на младите земеделски производители..

Анализът на  Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, тютюни и туризъм, която представлява гласът на повече от седем милиона работещи в земеделието, хранително-вкусовата промишленост и туризма на Европа показва, че за последните повече от петдесет години от своето съществуване и множеството реформи, които са направени в ОСП, европейското земеделие бе ударено от кризи, липса на сигурност за работните места, големи рискове за селскостопански работници и високи стойности на нелегална заетост. Секторът страда от недостиг на квалифицирани работници, поради ниските заплати, недостатъчната квалификация и неадекватните условия на труд, свързани с професионално здраве и безопасността на работните места. Провежданата до днес  селскостопанска политика обезценява труда в аграрния сектор: скорошно проучване показа, че в Европа като цяло, заетостта в селското стопанство е намаляла с 25 % за по-малко от десет години, с обща загуба на 3,7 милиона работни места (Евростат 2010). Този спад в заетостта не е придружен от увеличаване на заплатите на работниците в земеделския сектор пропорционално с размерите на възнагражденията в други сектори; всъщност доходите—и като следствие професионалното ниво в сектора—прогресивно спадат. Недостатъчният доход на земеделските стопани е една от основните причини за това, трудът в земеделския сектор става все по-непривлекателен, а участието на млади хора непрекъснато да намалява. Изследванията показват, че само 7% от фермерите са под 35 години и че един на всеки пет — 4.5 милиона общо — са на възраст над 65 години.

Фактите за България показват, че viagra en suisse за десет години членство в ЕС над 14 млрд. лева са се вляли в сектора като финансов ресурс от ЕС. Тази сериозна финансова подкрепа, обаче, не намери адекватно отражение в увеличение на заетостта – тя се запазва относително около едни и същи нива (55000 до 57000). ОСП и системите за подкрепа, които се въвеждат чрез нея в националните политики са преназначени само за земеделските производители – собственици на ферми, самонаети лица. Наетите работници в селското стопанство не са видими. Социалната роля на селското стопанство налага включването на наетите работници  в  ОСП.

Синдикатите от сектора настояваме неизменно за трите ключови теми:

  1. Плащанията по ОСП трябва да бъдат съобразени със заетостта във фермите. ОСП трябва да подкрепя само стопанства, които отговарят на европейските социални стандарти. За това всички онези предприятия (земеделски стопанства), които използват работници на черно, без договори, без документи, трябва да бъдат изключени от възможността да ползват директно подпомагане. Работещи инструменти за идентифициране и справяне с работата на черно в земеделието могат да бъдат на разположение на социалните партньори в сектора.
  1. Наетите работещи в сектора трябва да имат възможност да участват лесно и ефективно в мерките за обучение, финансирани в рамките на ОСП. Да се включат мерки за професионално обучение, квалификация и преквалификация на работниците, за да се гарантира по-добро постигане на целите на ОСП.
  1. Европейските регулации за безопасност и здраве на работното място трябва да бъдат включени в правилата на бъдещата ОСП. Да се включат мерки, целящи защита здравето на работниците и повишаване на безопасността на труда посредством насърчаване предоставянето на обучение и информация относно превенция на трудовите злополуки и професионални заболявания.

Комисията публикува въпросник с 33 въпроса, който може да бъде попълнен и изпратен електронно от всеки заинтересован по темата с активна гражданска позиция.

Можете да участвате в общественото обсъждане за бъдещето на ОСП след 2020 година, като попълните въпросника за 10 минути на този линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-45441758180d?draftid=760b29b0-4042-4a99-bd39-e6ff446f4377&surveylanguage=BG

Изтелгете Апела като PDF от тук.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности