Мисия

Нашата мисия е да защитаваме и отстояваме реализирането на фундаменталните и трудовите права на синдикалните си членове:

  • Право на достоен труд, свободен избор, упражняване на професията и справедливо заплащане
  • Безопасни и здравословни условия на труд
  • Борба с уволненията и безработицата
  • Контрол върху спазване на Кодекса на труда

Нашият основен инструмент за това е колективното договаряне и социалния диалог.
Силата ни е в солидарността и сътрудничеството с аналогични нам организации в страната и Европа.
Ние сме развиваща се и модерна организация, здраво стъпила върху традициите и достиженията на синдикалното движение и с амбицията за принос към Европейския социален модел, отговаряща на предизвикателствата на нашето време.
Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Демокрацията минава на всяка цена през синдикализъм!

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности