Консултации по основни въпроси на трудовото законодателство:

 • Индивидуални и колективни трудови правоотношения, специална закрила
 • Синдикални организации и организации на работодателите
 • КТД
 • Възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение
 • Работно време, почивки и отпуски
 • Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност
 • Видове обезщетения по КТ
 • Контрол по спазване на трудовото законодателство
 • Колективни трудови спорове

Информация и консултации по социалноосигурителните права на работещите в земеделието


Кодекс на труда - изтеглете нормативния текст като PDF

Начини на ползване на платените годишни отпуски и недобри практики при ежегодно отлагане на същите


Трудови и осигурителни права на българите при свободно движение в рамките на Европейския съюз

Социално-осигурителни права при свободно движение в ЕС

Свободно движение права

Българи в Испания

Българи в Гърция

Българи във Великобритания

Българи в Австрия

Кратка информация за процеса по изучаване на ситуацията в сектор земеделие

Проучване на състоянието на земеделието в България

Работна таблица по задължителното социално и здравно осигуряване

Права на работещите бременни жени и жени-майки в селското стопанство в България

Трудови права в Германия - част 1

Трудови права в Германия - част 2

 

Специфични схеми за осигуровки при безработица за заетите в отрасъл “Селско стопанство“

 • 001
 • 002
 • 003

Федерацията на независимите синдикати от земеделието е един от трите партньори в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder („Информация и съвети за мигранти и сезонни работници в селското стопанство на ЕС“ VS/2021/0028), чиято цел е по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство.

Прочети още...

Федерацията на независимите синдикати от земеделието е един от трите партньори в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder („Информация и съвети за мигранти и сезонни работници в селското стопанство на ЕС“ VS/2021/0028), чиято цел е по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство.

Прочети още...

Brexit засегна много силно работещите в страната - местни и чужди граждани. Немалко от тях са българи. Какви са трудовите и социални права на  работещия човек във Великобритания днес?
Вижте на български език тук:

Работа във Великобритания - ръководство за вашите права - (Bulgarian version) | TUC

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности