Новини

Българското земеделие е важен отрасъл от националната икономика и ключов сектор за благосъстоянието на населението в селските райони на страната. В него са ангажирани – пряко и косвено – много работещи и обслужващи с различни форми на труд, което го прави специфичен и многообразен по отношение на потребностите и условията за трудова дейност.

Всичко това налага особено внимание към сектора при прилагането на политики, които максимално да отразяват тази специфичност и  многообразие, както и да гарантират неговото устойчиво развитие, за да се реализира европейския модел на мултифункционално земеделие, справедливо към всички във веригата.

Социалният диалог е процес на трайно и постоянно въвличане на социалните партньори – работодателските и синдикалните организации - в обсъждането и определянето на основните насоки както в развитието на трудовите отношения, така и на икономическата и социална политика на национално равнище.

Колективното трудово преговаряне и договаряне е правно средство, с което се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. По своята същност КТД са съглашения, чрез които работодателят и синдикалната организация, договарят по-благоприятни условия на труд от предвидените в минималните стандарти на трудовото ни законодателство.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието работи постоянно за повишаване чувствителността, инициативността и участието на представителите на държавата и на работодателските организации в процеса на навременен и ефективен социален диалог и колективно трудово договаряне при спазване на действащата нормативна уредба и правила. Настоящият актуализиран Наръчник за добри практики отразява последните достижения на социалния диалог и колективното договаряне, и служи като основа за надграждане при бъдещите преговорни процеси. Целта на този Наръчник е да обогати и надгради знанията и експертизата на синдикалните лидери, както и на всички участници в колективното трудово договаряне, като им даде повече яснота, разбиране и увереност за договарянето като процес, а на колективния трудов договор като интелектуален продукт, който непрекъснато се развива, усъвършенства и е собственост на страните, които го подписват.

Добри практики в социалния диалог, колективното трудово договаряне и социалната политика в сектор Земеделие и обслужващите го звенаВижте като PDF

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности