Новини

Синдикатите искат трудовите възнаграждения на учени, специалисти и работници в ССА да отговарят адекватно на техния високия образователен статус и на високо интелектуалната специфика на тяхната дейност.

В ОТВОРЕНО ПИСМО до Президента, Министър-председателя, министри и депутати изразяваме нашата категорична позиция срещу подценяване ролята на ССА и аграрната наука в бюджетната политика на Р България и поставянето и в невъзможност да изпълнява законовите си функции поради хронично недофинансиране.

Работещите в ССА, подкрепяни от ФНСЗ при КНСБ и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“, следвайки договореностите на Меморандума за съвместни действия (11.05.2022)  и последователните общи усилия на ръководството и на синдикатите в ССА, настояваме:

- чрез Бюджета на РБ за 2023г. да бъде постигнато увеличение на доходите на работещите в Селскостопанска академия, за да се достигне до нивата, съизмерими с тези от държавните висши учебни заведения и аналогични научно-изследователски институции от развитите страни в ЕС. 

- чрез Бюджета на РБ за 2023г. да бъде финансово обезпечено изпълнението на  целите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030г., в която изрично се подчертава, че човешките ресурси са ключов фактор за развитието на науката.

Вижте пълния текст на ОТВОРЕНОТО ПИСМО тук.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности