Новини

БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА - 2024г. - ИСКАНИЯ

на ФНСЗ и нейните структури за увеличение на работните заплати на заетите в системите на бюджетна издръжка в Министерство на земеделието и храните, МЗХ, Селскостопанска академия, ССА и Напоителни системи ЕАД и Държавен фонд Земеделие.

Министерството на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, риболова и аквакултурите.

Дейността на министерството  е насочена към:

 • гарантиране на хранителната сигурност;
 • повишаване на конкурентоспособността на българските селскостопански продукти в условия на членство в ЕС, осъществяване на единен контрол по хранителната верига за осигуряване на безопасност на храните и хуманно отношение към животните;
 • разнообразяване на икономиката и подобряване на условията на живот в селските райони;
 • създаване на условия за устойчиво развитие на рибарския и горския сектори;
 • превръщане на аграрната наука в основен фактор за устойчиво развитие на българското земеделие, чрез разработване на интегрирани научни проекти в приоритетни направления;
 • създаване на условия за ефективно използване на научния потенциал и неговото развитие, повишаване качеството на научните изследвания в унисон с европейските приоритети в областта на земеделието, израстване в научната кариера и приобщаване на учените към Европейското изследователско пространство;
 • повишаване ефективността и разширяване на защитаваната от градушки територия; изграждане на съвременна система за наблюдение на неблагоприятни метеорологични явления чрез модернизация на съществуващите радиолокационни станции, вкл. изграждане на национална метеорологична радиолокационна мрежа;
 • създаване на условия за устойчиво, конкурентноспособно и екологично поливно земеделие посредством възстановяването, разширяването и модернизирането на хидромелиоративната инфраструктура, регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от вредното въздействие на водите извън населените места.

Реализирането на държавната политика в областта на земеделието се провежда посредством структурите от системата на министерството, Селскостопанска академия, държавни предприятия, Напоителни системи.

Широкият спектър и специфика на дейността на Министерството на земеделието налага в неговия бюджет да са включени и правилно програмирани достатъчно средства за второстепенните разпоредители, както за администрацията, така и за изпълнителските и обслужващи звена на отрасъла, които в по-голямата си част са работещи на терен.

Като стъпваме на анализа на политиката по доходите в Бюджет 2022 и 2023 и се базираме на непрекъсната активна комуникация със нашия синдикален актив и поставените синдикални цели за последователен ръст на доходите на работещите в България,

ФНСЗ заявява своите искания към Бюджет 2024 в частта по политиките, свързани със земеделието и хранителната сигурност и настоява за: 

 1. По-голям размер на Разходи за персонал в бюджета на МЗХ.
 2. По-голям финансов ресурс, необходим за изпълнение на ключови политики, функции и отговорности на всички звена в системата на Министерството на земеделието и храните.

 

 1. За Министерство на земеделието

Разходите за персонал в ЗДБРБ от 1.08.2023 са 193, 006 млн.лв.  

В чл. 1, ал.5 от ЗДБРБ в Област Земеделие са одобрени още 19,200млн.лв. на годишна база за увеличение на възнагражденията на персонала в МЗХ за второстепенните разпоредители БАБХ и ИАГ.

Общата сума в разходи за персонал в МЗХ за 2023г. е 212,206 млн.лв. на годишна база.

За 2024г. средствата за персонал в бюджета на МЗм да бъдат увеличени със 44 милиона лева, което ще даде възможност за увеличение на работните заплати с 20 % на работещите на терен във второстепенните разпоредители.

Сумата от 256,2 млн. лв. в разходи за персонал на МЗХ ще позволи увеличение с 50% на възнагражденията на работници и служители, работещи на терен, които не получиха увеличение в Бюджет 2023 - ИАБГ, ИАРА, Обл. дирекции по земеделие – и достигане на нива на достойни доходи за работещи в публичната сфера.

 1. За Селскостопанска академия

Със ЗДБРБ от 1.08.2023 в чл. 1, ал.5 Област Наука и чл. 24 трансферът от централния бюджет към ССА е 52,194 99 млн.лв. (на годишна база).

За 2024г. да бъде  увеличен трансфера от централния бюджет за ССА  с 14 милиона лв.

Общият бюджет на ССА 66 300 000 лв. ще позволи увеличение на работните заплати с 20% и изравняване на началните трудови възнаграждения на асистентите в ССА и в държавните ВУЗ.

 1. За Напоителни системи ЕАД

Да бъдат гарантирани и отпуснати 29 млн. лв. по ОПВВ и допълнителни 5 млн. лв. за поддържане и оператор на комплексно значими язовири на МЗХ.

 1. Общата сума увеличение за системите, обслужващи българското селско стопанство и политиките на МЗХ е 63 мил. лв., което ще даде възможност за увеличение на доходите на работещите през следващата 2024г. с 20 %.
 2. За Държавен Фонд Земеделие да се повишат разходите за персонал в ДФ Земеделие с 20 млн. лв., което ще даде възможност да се компенсират изостаналите възнаграждения на служителите с ръста на инфлацията и още около 30% ръст на доходите.

Държавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Фондът  отговаря за финансовото подпомагане на българските бенефициенти от националния бюджет и чрез инструментите на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика по рибарството на ЕС. Фондът е първостепенен разпоредител с бюджет, част от държавния бюджет (чл.46 от ЗДбРБ).

За 2023 г. бюджетът на ДФЗ възлиза 388 117, х. лв., като разходите за персонал са 57 743,1 х. лв., а бюджетният трансфер възлиза на 425 117,9 х. лв. Числеността на персонала в ДФЗ е 1693 души, от тях 90% са по служебно правоотношение (ЗДСл). Основната/нетна работна заплата за повечето служители - висококвалифицирани експерти е между 1100 и 1400 лв. и не е повишавана през последните 3 години, а натоварването на служителите е изключително високо, работата отговорна, свързана с нормативни документи, европейски и национални публични средства, с кампанийност и огромно напрежение.

10.10.2023г.
София

Валентина Васильонова
Председател ФНСЗ

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности