Новини

Федерацията на независимите синдикати от земеделието е един от трите партньори в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder, чиято цел е по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство.  Всяка година около 4 милиона сезони работници пресичат държавни граници, за да работят в друга държава-членка на Европейския съюз.

Една немалка част от тях са български граждани. Това се случва особено по време на активния земеделски сезон – от подготовка и засаждане до прибиране на реколтата.

Повечето от тези работници не познават трудовото и осигурително законодателство, нито правилата за безопасни и здравословни условия на труд или социална интеграция в държавата, в която ще работят. По-голямата част от работниците не знаят и не говорят друг език освен майчиния си, което е още една от причините техните права да бъдат нарушавани, а те самите да бъдат експлоатирани.

Проектът AgriWork-Crossborder обединява усилията и авторитета на Европейската федерация на синдикатите от храните, селското стопанство и туризма(EFFAT[1]), три национални федерации, сред тях и българската ФНСЗ, и четири неправителствени организации към синдикатите, които предоставят трудово-правни консултации на сезонни работници от цяла Европа.  

Партньорите имат дългогодишен и полезен опит по темата, работят в мрежа и ще надграждат и развиват мрежата от организации, които предоставят подкрепа и консултации за трансграничните сезонни работници за техните права в приемащата държава безплатно. Заедно разработват Дигитален наръчник с полезна информация за трансграничните сезонни работници по трудовото и осигурително законодателство, безопасните и здравословни условия на труд в държавите от ЕС. Ръководството ще бъде свободно достъпно в интернет, публикувано на страниците на всички партньори.

В рамките на проекта се предвиждат серия от специализирани обучения за експертите-консултанти от информационната партньорска мрежа, от приемащите и изпращащите държави, да работят с нови и иновативни методи в ежедневната си работа на трудови съветници, консултанти, труови медиатори и пр. Такива иновативни методи и модели са например  дигиталното приложение Agriworker App, VOX KNSB и пр.  Специализираните обучения предвиждат и фокус и подготовка и по темите „Здраве и безопасност на работното място“, „Дискриминация и насилие на работното място“, „Интегриране на сезонните работници в приемащата страна” и др. важни за земеделието проблемни области.

С разработването на Дигиталния наръчник, провежданите тематични онлайн-семинари и обученията участниците в проекта ще обогатят своя практически опит в междукултурното консултиране и образование и ще подобрят своите дигитални умения.

Естествено, крайната цел е по-добре информирани и по-защитени на работното място сезонни трансгранични работници, независимо от коя страна произхождат.

Проектът се осъществява с подкрепата на европейската програма ЕРАЗЪМ +.

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности