Новини

Позовавайки се на българското и европейско законодателство ФНСЗ отново внася свои конструктивни предложения за обсъждане в Министерство на земеделието. 

Добрият диалог с институциите и  най - вече с ръководството на Министерство на Земеделието ни дава надежда  и възможност да дискутираме и изработим национална система за прилагане на социалната условност по ОСП, съобразена с българската специфика и особеностите на нашето земеделие.            

Предлагаме структурирането на специализиран консултативен орган с участието на всички заинтересовани страни и провеждане на  широка информационна кампания по разясняване на трудово и социално законодателство и нормативната уредба по безопасност и здраве при работа сред земеделските производители. 

Цялото становище с детайлната информация може да видите тук.

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности