МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Всяка година все още хиляди хора, работещи в европейското земеделие умират, стотици хиляди са пострадалите от злополуки на работното място и много работници се разболяват. Икономическите дейности по хранителната верига от фермата до масата все още са най-опасните сред всички сектори по света и в Европа.

За синдикатите здравето и безопасността на труда на работещите в европейското земеделие е въпрос номер едно.

Според официалната статистика приблизително 1000 души умират в европейското земеделие всяка година.

68% от работещите в земеделската работа са в риск от канцерогенни заболявания от работа с или експозиция на опасни химически или биологични агенти – сред тях са пестициди, хербициди, биоциди, пр.

Синдикатите сме наясно, че има голям брой неотчетени случаи, тъй като много злополуки не се регистрират или не се признават като трудови злополуки. Сред тях са професионалните мускулно-скелетни разстройства или заболявания, които се появяват много късно след излагане на  пестициди или радиация, които категорично не се отчитат в официалната статистика. Истината обаче е, че използването им може да доведе до ракови заболявания.

Контролът върху употребата и вноса на пестициди трябва да се засили и да се действа активно и спешно срещу незаконния внос и разпространение на пестициди както на национално, така и на европейско ниво. Националните планове за действия трябва да предоставят на социалните партньори (особено на секторните) повече права за участие.

Необходимо е съществено подобряване на стандартите и законодателството с оглед повишаване на прозрачността и информираността, както за потребителите, така и за работещите. Регулацията за продажба и употреба на пестицидите има спешна нужда да се подобри, така че информацията да е стандартизирана и сравнима във всички страни членки.

Земеделският синдикат на Европа, ЕФФАТ, с подкрепата на Европейската комисия и в продължение на две години работихме интензивно с проблемите на здравословните и безопасни условия на труд в селскостопанския сектор, интервюирайки работници и служители, изслушвайки експерти и накрая изведохме искания за конкретни решения в областта на БЗР – изведени в Наръчник за по-добра защита на работниците в земеделието, градинарството, горското стопанство и аквакултурите в Европа, който скоро ще бъде публикуван и на български език.

В този Наръчник са изведени и изследвани опасностите при работа в четири от многото теми за здравословни и безопасни условия на труд, които понастоящем са най-важни за EFFAT и които изискват спешни действия:

 • Мускулно-скелетните разстройства и опорно-двигателния апарат;
 • Продукти за растителна защита;
 • Безопасност на машините и оборудването;
 • Самостоятелна работа в селското и горското стопанство.

Днес секторните социални партньори – ЕФФАТ и ГЕОПА, заедно с Европейската агенция по безопасност и здраве разработваме инструмент за оценка на риска OIRA Tool в сектор селско стопанство – растениевъдство и животновъдство – и който до края на годината ще бъде на разположение за ползване.


Нашите споделени синдикални цели ФНСЗ-КНСБ и EFFAT са:

➢ Да засилим участието на работниците в научните изследвания и развитието на технологиите на всички нива.

➢ Да подобрим участието на служителите в законодателството и стандартизацията.

➢ Да се осигури прозрачност и взаимна свързаност на системите, които си взаимодействат в областта на здравето и безопасността на труда.

➢ Да се подобри превенцията на трудовите заболявания и злополуки у нас и в европейското земеделие чрез изчерпателна информация, непрекъснато обучение и инструктаж на всички служители. Работодателите и властите трябва да гарантират, че оценките на риска се извършват на всички работни места в селското стопанство и че получените оперативни мерки се прилагат.

Контрол:  цялостните системи за контрол по БЗР трябва да бъдат подобрени. Това се отнася например за европейско ниво по отношение на вноса на продукти за растителна защита или за оперативен контрол върху употребата на вещества, машини и оборудване.

Работа в мрежа – интерактивно обвързване на различните кампании на Европейската агенция за здраве и безопасност при работа, OSHA с действията на държавите-членки да подкрепят кампаниите на националните синдикати чрез своите национални структури. В този контекст е важно да се организира тясна мрежа между науката, социалното осигуряване, политиката, социалните партньори и неправителствените организации.

Включването на защитата на здравето и безопасността на труда в социалната обвързаност на Общата селскостопанска политика е крайно наложително. Примерът с на използването на пестицидите е повече от нарицателен.


  Кампанията на ФНСЗ „Мисли Зелено! Земята го заслужава!“ е интегрална част от последователната ни работа за отстояване на здравето и безопасността на работниците в българското селско стопанство.

Работата ни и наблюденията през годините, както и последните изследвания потвърждават справедливостта на нашите искания и усилия. Ние продължаваме кампанията за:

 • Категорична забрана на глифозатите и намиране на алтернативен и безопасен агент.
 • Инвестиране в научни изследвания, за да се разработят безопасни алтернативи на хербицидите/глифозатите
 • Насърчаване на биологичните и зелени земеделски практики без използване на пестициди.  
 • Насърчаване информираността, обучението, оценката на риска на работното място и осигуряване и ползване на лични предпазни средства за всички, които са в контакт с тези вещества.
 • Засилване на съвместните проверки заедно с ГИТ.
 • Работниците трябва да бъдат осигурени с лични предпазни средства, както и надлежно и редовно информирани за рисковете при работа.
 • Изграждане на Комитет по БЗР към ОСТС в МЗХ за отговорно обсъждане на темата в тристранен формат.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности