Новини

По време на предизборната кампания за избор на депутати в 50-то Народно събрание на Р България и представители на Европарламента бяха проведени традиционните срещи между водещите политически сили и КНСБ с участие на председателите на всички федерации.

Освен че бяха разгледани и обсъдени подробно всички основни  искания от страна на синдикатите, отделните федерации имаха възможност да представят най-наболелите въпроси и проблеми в съответните сектори. 

Г-жа Васильонова представи основните искания на ФНСЗ обобщени от анкетно проучване сред всички синдикални членове:
• Пряко касаещи сектор Земеделие – подкрепа на българското земеделско производство; мерки за защита на селскостопанския сектор; продължаване на усилията за преодоляване на диспропорциите между служителите от различни административни звена; подкрепа за малките и средни земеделски стопанства; стратегия за аграрно развитие на страната.

Основно синдикални членове искат защита на българската земеделска продукция; по-високо качество на храната; повишаване на жизнения стандарт. Дава се ясен сигнал, че според тях голяма част от проблемите в сектора се дължат не само на конкретни секторни политически решения, но и на проблемите свързани с демографската криза, здравеопазването и корупцията.
• От национално значение – корупцията във висшите етажи на властта; гарантиране суверенитета на България (национална сигурност и военен неутралитет); размера на субсидиите, които в България са пъти по-ниски в сравнение с другите страни членки, респективно да се търсят механизми за изравняване на субсидиите, които получават Франция, Германия и др.страни от ЕС; да се прекрати двойния стандарт по отношение на цена-качество на храните и да се засили контрола и правилата за внос на по-нискокачествено (старо) месо; по-добра защита правата на работниците; политики по отношение на демография, здравеопазване и социално осигуряване.
• От европейско значение – ясно да се покаже къде стои България на фона на останалите европейски държави; как България ще защитава земеделските си продукти на европейско ниво; за социалното неравенство спрямо останалите членки на ЕС; унифициране стандарта на живот на българите с останалите граждани на ЕС; политики и действия в защита увеличаването доходи на българските граждани спрямо ЕС; програми за икономически растеж и по-добра европейска интеграция; позиции по въпросите на национална сигурност и миграционните потоци; ясно и категорично отстояване на българските интереси.

Всички тези въпроси са включени в Меморандум на КНСБ и Искания и послания на КНСБ за изборите за Европейски парламент през 2024 г. .

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности