Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти.

Обща цел:
Укрепване на отрасловия социален диалог в сектор Земеделие и ролята на ФНСЗ като ключов играч в процеса на социален и граждански диалог в България за ефективно решаване на обществени въпроси в условия на икономическа криза.

Специфични цели:
1. Повишаване капацитета на синдикалния актив за пълноценно участие в процеса на социалния диалог в отрасъл Земеделие.
2. Актуализиране и разширяване на знанията по ключови теми и усъвършенстване на гъвкавите умения на синдикалния актив:

Социален диалог и колективно трудово договаряне – европейско законодателство и българското му приложение.
Безопасни и здравословни условия на труд – Отраслово споразумение на европейско ниво и българския му прочит;
Социалното осигуряване в отрасъл Земеделие. Пенсионни системи в земеделието;
Професионално обучение, квалификация и преквалификация
Организационно укрепване и синдикализация
Обща селскостопанска политика на ЕС-27 2013-2020;
Евроинтеграцията в системата на НВМС;
Законът за научните степени и звания – отражения в КТД;
Оперативна програма Развитие на селските райони – мястото на синдиката в реализирането и;
Разработване на проекти по финансиращи програми;
Комуникационни и презентационни умения в процеса на преговори и договаряне.
Джендър въпроси и младежка политика
Корпоративна социална отговорност в земеделието
Опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие и пр.
3. Повлияване процеса на вземане на решения относно прилагане на политики в отрасъла. Извеждане на обратната връзка като важен инструмент в прилагането на политики.
4. Развиване на капацитета и авторитета на ФНСЗ в международното и европейското синдикално партньорство за укрепване на международната синдикална солидарност.
5. Ярка и последователна медийна политика за популяризиране на дейността на Федерацията и засилване информираността на заинтересованите страни.


Индикативната работна програма на ФНСЗ за 2023 г. може да видите тук.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности