Българското земеделие е важен отрасъл от националната икономика и ключов сектор за благосъстоянието на населението в селските райони на страната. В него са ангажирани – пряко и косвено – много работещи и обслужващи с различни форми на труд, което го прави специфичен и многообразен по отношение на потребностите и условията за трудова дейност. Всичко това налага особено внимание към сектора при прилагането на политики, които максимално да отразяват тази специфичност и  многообразие, както и да гарантират неговото устойчиво развитие, за да се реализира европейския модел на мултифункционално земеделие, справедливо към всички във веригата.

Read more ...

„Синдикатът е една ръка с много пръсти, а колективното трудово договаряне и самият Договор е решимост на работодателя да сподели власт, отговорност и пари със своите работници и служители.”

Колективният трудов договор е основен инструмент за безконфликтно уреждане на отношенията между двете страни в трудовите отношения. Той гарантира защита на достойнството на работещия човек и възможност за увеличение на неговите трудови доходи. Единственото условие, което трябва да е спазено е работещите да са сдружени в синдикална организация и да водят социален диалог със своя работодател.

Read more ...

С решение на МС от 25.07.2018 се увеличава персонала на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – поредната спечелена битка в защита интересите на работниците в системата на МЗХ. Това е резултат от дългогодишни преговори, съпътствани от ежегодни протестни действия и фокусиране на вниманието на обществеността за сериозните проблеми,

Read more ...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности